Slovakia
Jazyky

RSM International

Spojte sa s nami, spojte sa s úspechom

Sme členmi RSM, šiestej najväčšej siete nezávislých audítorských, daňových a poradenských firiem na svete. Sieť RSM bola založená v roku 1964 a svoje súčasné meno používa po celom svete od 1. januára 1993.

Naše členstvo v RSM prináša našim klientom značné výhody. Umožňuje nám využívať služby a odborné znalosti členských firiem v 750 pobočkách v 116 krajinách.

RSM – Cenami ovenčená sieť

V roku 2017 spoločnosť zopakovala svoje prvenstvo z roku 2014 a sieť RSM International tak opäť získala ocenenie od International Accounting Bulletin – Network of the Year. Rok 2017 bol pre RSM International dôležitým medzníkom aj na úrovni tržieb, pretože sa jej podarilo prelomiť hranicu 5 miliárd USD svetového príjmu.

V marci roku 2013 sieť RSM získala prestížnu Zvláštnu cenu šéfredaktora za Globálnu iniciatívu roka (Editor’s Special Awards for Global Initiative of the Year) na výročných cenách odborného časopisu International Accounting Bulletin.

Zvláštna cena šéfredaktora bola koncipovaná výhradne ako vyjadrenie ocenenia siete RSM za vynikajúci úspech jej globálnej iniciatívy Svetový deň RSM (RSM World Day). Tá si vyslúžila uznanie ako jedinečná a efektívna iniciatíva naprieč celou sieťou, ktorá zvýšila motivovanosť a angažovanosť ako na strane zamestnancov, tak aj klientov. Porota kampaň vyzdvihla ako žiarivý príklad úspešného spojenia nezávislých členských firiem v 120 krajinách sveta na základe spoločnej vízie a súboru hodnôt.

V rámci iniciatívy RSM World Day sa zamestnancami po celom svete spoločne zúčastnili niekoľkých externých aj interných komunikačných aktivít, medzi ktoré patrila národná a medzinárodná reklama a PR, spoločenské a firemné akcie, dobrovoľnícka a charitatívna činnosť a team-buildingové aktivity.

International Accounting Bulletin - RSM World Day Award

European Business Awards

Sieť RSM aktívne propaguje a vyjadruje uznanie najlepším podnikateľským subjektom a podporuje úlohu podnikateľov v dnešnej svetovej ekonomike. Sieť RSM je hlavným sponzorom a korporátnym podporovateľom cien European Business Awards, ktorých cieľom je presadzovať vynikajúcu kvalitu a vyzdvihovať výnimočné úspechy v podnikaní.

European Business Awards

Statistika

  • RSM je šiestou najväčšou sieťou nezávislých audítorských, daňových a poradenských spoločností na svete
  • RSM združuje 111 členských a partnerských firiem v 116 krajinách
  • 750 pobočiek po celom svete
  • 41 000 pracovníkov 
  • Celkové výnosy z odmien vo výške 5.37 mld. USD

Forum of Firms

Sieť RSM International a jej členské firmy sú riadnymi členmi združenia Forum of Firms (Fórum firiem). Forum of Firms združuje medzinárodné siete účtovných firiem vykonávajúcich audit účtovnej závierky, ktorý slúži k využitiu alebo môže byť využitý mimo hranice jednotlivých štátov. Cieľom Fóra je podporovať konzistentné a vysoko kvalitné štandardy finančného výkazníctva a audítorské prax po celom svete.

Medzi členské povinnosti členov Forum of Firms patrí:

  • Dodržiavať zodpovedajúce normy riadenia kvality v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre riadenie kvality vydávanými Radou pre medzinárodné audítorské a overovacie štandardy ( International Auditing and Assurance Standards Board , IAASB ) a s príslušnými národnými normami riadenia kvality a pravidlami , a to v rozsahu povolenom vnútroštátnymi právnymi predpismi a pravidelnými , globálne koordinovanými internými kontrolami zabezpečovanie kvality
  • Mať zavedené zásady a metódy na vykonávanie auditov, ktoré, ak je to možné, vychádzajú zo štandardov ISA
  • Mať zavedené zásady a metódy, ktoré zodpovedajú Etickému kódexu IFAC pre certifikovaných účtovníkov , ako aj národným etickým kódexom
  • Predkladať tajomníkovi združenia Forum of Firms výročnú správu v podobe schválenej Výborom pre nadnárodné zabezpečenie kvality a s uvedením, že spĺňa vyššie uvedené členské povinnosti .

Sieť RSM si je vedomá významu, aký združenie Forum of Firms má v rámci naplňovaní snáh o neustále zvyšovanie štandardov medzinárodnej audítorskej praxe a stanovenia noriem konzistentnosti pre medzinárodné spoločnosti po celom svete.

EGIAN

Sieť RSM International je členom organizácie EGIAN (Európska skupina medzinárodných sietí a asociácií účtovných firiem). EGIAN poskytuje svojim členom fórum pre vypracovávanie spoločných pozícií ku konkrétnym odborným a legislatívnym otázkam a pre diskusiu o týchto otázkach s kľúčovými profesionálmi a regulačnými orgánmi, ako je Európska únia, CESR (Výbor európskych orgánov dohľadu nad kapitálovým trhom), FEE (Federácia európskych účtovníkov) a IFAC (Medzinárodná federácia účtovníkov).

Logo Egian

Môžeme vám pomôcť?

Kontaktujte nás na telefóne +421 232 141 862 alebo nám pošlite nezáväzný dopyt:

dopyt@rsmsk.sk

Zanechajte nám kontakt

Meno a priezvisko*:
Telefón:*