Slovakia
Jazyky

Spracovanie daňových priznaní právnických osôb

Zostavenie daňových priznaní k dani z príjmu právnických osôb považujeme za našu štandardnú službu. Táto služba zahrňuje najmä previerku a skompletizovanie podkladov pre zostavenie daňového priznania, náhodnú kontrolu poskytnutých dokladov, výpočet dane a zostavenie daňového priznania na predpísanom formulári a jeho podanie na príslušnom daňovom úrade.

Pri spracovaní daňového priznania k dani z príjmu právnických osôb sa spravidla zameriavame na kontrolu v oblasti nákladových a výnosových účtov, kde sledujeme daňovú relevanciu vybraných položiek, uskutočňujeme náhodnú kontrolu odpisov majetku a zostatkových cien pri vyradenom majetku, benefitov, daňových opravných položiek k nedobytným pohľadávkam a ďalších problematických oblastí na základe našej špeciálnej metodiky.

Okrem samotného priznania pre Vás vypracujeme aj správu o zostavení tohto priznania, ktorej súčasťou je podrobnejší výpočet daňovej povinnosti a upozornenie na prípadné riziká.

Pri zostavení daňového priznania vždy postupujeme v úzkej spolupráci s Vami, úroveň a zameranie previerky vždy určujeme v nadväznosti na rizikové oblasti identifikované podľa Vášho oboru podnikania. Garantujeme Vám vysokú profesionalitu, formálnu aj vecnú správnosť výstupov a uplatnenie všetkých možností odpočtov daných daňovými predpismi.

Kontaktné osoby

Juraj Polák

Branch Manager RSM Slovakia

+421 948 760 928

juraj.polak@rsmsk.sk

Milan Šaran

Head of Tax Slovakia

+421 948 100 271

milan.saran@rsmsk.sk

Zanechajte nám kontakt

Meno a priezvisko*:
Telefón:*

Referencie