Slovakia
Jazyky

Správa elektronických schránok

Prostredníctvom elektronickej schránky je možné zasielať dokumenty v elektronickej podobe orgánom verejnej moci a tiež ich takto od nich prijímať.

Elektronické schránky boli zriadené tzv. zákonom o eGovernmente (zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Schránka občanov a podnikateľov je určená na prijímanie elektronických úradných dokumentov (rozhodnutí) od orgánov verejnej moci. Komunikácia prostredníctvom elektronickej schránky nahrádza klasický spôsob komunikácie s verejnou správou a je ekvivalentná k podaniam a doručovaniu dokumentov v listinnej podobe.

Prostredníctvom schránky je ďalej možné prijímať správy, notifikácie o odoslaní a doručení a zisťovať stav odoslaných podaní.

Elektronická schránka je nevyhnutnou súčasťou vášho podnikania v SK. Ak chcete mať istotu, že vám neunikne žiadna dôležitá správa či lehota, zverte správu elektronickej schránky vašej spoločnosti do našich rúk.

Táto služba zahŕňa:

  • Poskytnutie osoby oprávnenej disponovať el. schránkou
  • Nastavenie notifikácií pre oprávnenú osobu
  • Pravidelné vyberanie prichádzajúcich správ
  • Distribúcia správ s krátkym zhrnutím relevantným kontaktným osobám podľa vašich inštrukcií (napr. priamo vašej účtovníčke)
  • Úschova a evidencia správ
  • Odoslanie el. správ z vašej elektronickej schránky príslušným orgánom štátnej správy

Kontaktné osoby

Anna Pačesová

Head of Corporate Services

+421 233 006 260

anna.pacesova@rsmsk.sk

Zanechajte nám kontakt

Meno a priezvisko*:
Telefón:*