Slovakia
Jazyky

Koncernové vzťahy, prevody medzi spriaznenými osobami, fairness opinion

Transakcie medzi spriaznenými osobami vždy patrili medzi rizikové transakcie z pohľadu podmienok, za akých sa realizujú. Riziká vyplývajú z dôvodu existencie záujmových skupín (minoritní akcionári spoločnosti, veritelia), ale najmä už zo samotného titulu funkcie štatutárneho orgánu, ktorý je povinný konať so starostlivosťou riadneho hospodára. Prevod majetku, ktorý sa v danej chvíli môže zdať bezrizikovým, môže mať v budúcnosti negatívne dôsledky, ak by sa nerealizoval za obvyklých podmienok, resp. so starostlivosťou riadneho hospodára.

Transakcie medzi spriaznenými osobami si vždy žiadajú, aby boli realizované za podmienok obvyklých v obchodnom styku, resp. prebehli za obvyklú cenu. Znalecká organizácia RSM Consulting SK pre Vás rada pripraví podklad, ktorým toto riziko ošetríte.

Čo pre Vás pripravíme?

Znalecká organizácia RSM Consulting SK pre vás pripraví ocenenie či posúdenie ceny transakcie medzi spriaznenými osobami. Radi pre Vás tiež vyhotovíme znalecký posudok požadovaný obchodným zákonníkom či ďalšími zákonmi. Konkrétne pre Vás radi pripravíme najmä:

 • Znalecký posudok o stanovení hodnoty nadobúdaného majetku od zakladateľa alebo spoločníka v režime § 59a obchodného zákonníka
 • Znalecké posudky o stanovení hodnoty / ceny akýchkoľvek foriem majetku (napr. podnik, časť podniku, majetkové účasti v iných spoločnostiach, nehnuteľnosti, hnuteľné veci, ochrannej známky, a pod.) prevádzaných medzi spriaznenými osobami pre elimináciu rizika štatutárnych orgánov.
 • Fairness opinion, t.j. nezávislá analýza, pre štatutárne orgány spoločnosti
 • Posudzovanie / stanovovanie spravodlivých podmienok / podmienok obvyklých v obchodnom styku pre transakcie medzi spriaznenými aj nespriaznenými osobami

Medzi najčastejšie predmety zmlúv vo vyššie uvedených transakciách patrí a teda predmetom ocenenia sú:

 • Podniky, časti podnikov
 • Nehnuteľnosti
 • Hnuteľné veci
 • Majetkové účasti, akcie, podiely v spoločnostiach
 • Právo užívania nehmotných statkov, najčastejšie ochrannej známky (licenčné zmluvy)
 • Nájomné zmluvy
 • Ručenie alebo zaistenie a ich poskytovanie za spravodlivých podmienok / podmienok obvyklých v obchodnom styku
 • Zmluvy o pôžičke, zmluvy o úvere a stanovenie obvyklej/trhovej úrokovej sadzby.

Prečo práve RSM Consulting SK

Znalecká organizácia spoločnosti RSM Consulting SK má historicky s vyhotovovaním nezávislých analýz alebo znaleckých posudkov pre vzťahy medzi spriaznenými osobami alebo štatutárnymi orgánmi bohaté skúsenosti, vyhotovili sme široké spektrum ocenení zaoberajúcich sa ocenením najrôznejších majetkov. Kladieme dôraz na to, aby náš výstup eliminoval riziko spoločnosti, či ich štatutárnych orgánov.

Kontaktné osoby

Rudolf Hájek

Senior Manager

+420 226 219 000

rudolf.hajek@rsmsk.sk

Jiří Skotnica

Senior Manager

+420 739 680 970

jiri.skotnica@rsmsk.sk

Zanechajte nám kontakt

Meno a priezvisko*:
Telefón:*

Referencie