Slovakia
Jazyky

Konkurz a reštrukturalizácie

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii upravuje riešenie úpadku dlžníka speňažením majetku dlžníka a kolektívnym uspokojením jeho veriteľov alebo postupným uspokojením veriteľov dlžníka spôsobom dohodnutým v reštrukturalizačnom pláne.

Pri stanovení hodnoty záväzkov a hodnoty majetku predlženého subjektu sa vychádza z účtovníctva alebo z hodnoty určenej znaleckým posudkom, ktorý má pred účtovníctvom prednosť.

Čo pre Vás radi pripravíme?

  • Stanovenie hodnoty záväzkov a hodnoty majetku predlženého subjektu
  • Príprava zákonom vyžadovaného znaleckého posudku k prihláške nepeňažnej pohľadávky, ku ktorej by sa bez znaleckého posudku neprihliadalo
  • Stanovenie hodnoty majetku znaleckým posudkom na vyžiadanie veriteľského výboru, alebo zabezpečeného veriteľa, pričom dlžník je zo zákona povinný poskytnúť bezodkladne a bezodplatne všetku súčinnosť tak, aby zabezpečený veriteľ mohol dať zabezpečiť stanovenie hodnoty majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, znaleckým posudkom.

Znalecká organizácia spoločnosti RSM SK pre Vás pripraví požadovaný znalecký posudok v súlade s požiadavkami príslušných predpisov. Znalecká organizácia má historicky s vyhotovovaním znaleckých posudkov bohaté skúsenosti, vyhotovili sme široké spektrum ocenení zaoberajúcich sa ocenením majetku najrôznejšieho charakteru.

Kontaktné osoby

Rudolf Hájek

Senior Manager

+421 233 006 260

rudolf.hajek@rsmsk.sk

Jiří Skotnica

Head of Valuation

+421 233 006 260

jiri.skotnica@rsmsk.sk

Zanechajte nám kontakt

Meno a priezvisko*:
Telefón:*

Referencie