Slovakia
Jazyky

Konkurz a reštrukturalizácie

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii upravuje riešenie úpadku dlžníka speňažením majetku dlžníka a kolektívnym uspokojením jeho veriteľov alebo postupným uspokojením veriteľov dlžníka spôsobom dohodnutým v reštrukturalizačnom pláne.

Pri stanovení hodnoty záväzkov a hodnoty majetku predlženého subjektu sa vychádza z účtovníctva alebo z hodnoty určenej znaleckým posudkom, ktorý má pred účtovníctvom prednosť.

Čo pre Vás radi pripravíme?

  • Stanovenie hodnoty záväzkov a hodnoty majetku predlženého subjektu
  • Príprava zákonom vyžadovaného znaleckého posudku k prihláške nepeňažnej pohľadávky, ku ktorej by sa bez znaleckého posudku neprihliadalo
  • Stanovenie hodnoty majetku znaleckým posudkom na vyžiadanie veriteľského výboru, alebo zabezpečeného veriteľa, pričom dlžník je zo zákona povinný poskytnúť bezodkladne a bezodplatne všetku súčinnosť tak, aby zabezpečený veriteľ mohol dať zabezpečiť stanovenie hodnoty majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, znaleckým posudkom.

Znalecká organizácia spoločnosti RSM Consulting SK pre Vás pripraví požadovaný znalecký posudok v súlade s požiadavkami príslušných predpisov. Znalecká organizácia má historicky s vyhotovovaním znaleckých posudkov bohaté skúsenosti, vyhotovili sme široké spektrum ocenení zaoberajúcich sa ocenením majetku najrôznejšieho charakteru.

Kontaktné osoby

Rudolf Hájek

Senior Manager

+421 232 141 862

rudolf.hajek@rsmsk.sk

Jiří Skotnica

Senior Manager

+421 232 141 862

jiri.skotnica@rsmsk.sk

Zanechajte nám kontakt

Meno a priezvisko*:
Telefón:*

Referencie