Slovakia

Oceňovanie pre účely IFRS

Mnoho slovenských spoločností je začlenených do medzinárodnej skupiny, ktorá spracováva účtovné výkazníctvo v súlade s pravidlami Medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva (IFRS). Toto účtovné výkazníctvo kladie v mnohých prípadoch veľký dôraz na používanie reálnej hodnoty (fair value) a testovanie návratnosti aktív držaných spoločnosťou.

Typické účtovné operácie, pre ktoré je výhodné využiť služby externého poradcu sú nasledovné:

  • Kúpa podniku spojená s potrebou položkového ocenenia aktív a záväzkov – tzv. alokácia nákladov podnikovej kombinácie (PPA). Úprava – pozri štandard IFRS 3 – Podnikové kombinácie
  • Ocenenie investícií do nehnuteľností držaných za účelom zhodnotenia / nájmu. Úprava – pozri štandard IAS 40 – Investície do nehnuteľností
  • Testy aktív na znehodnotenie – tzv impairment testy . Úprava – pozri štandard IAS 36 – Testy na zníženie hodnoty.

Obsah služby

Oceňovacie služby je možné rozdeliť na služby zabezpečujúce podporu realizovanej transakcie a na služby, ktoré sú súčasťou štandardných uzávierkových operácií.

Prvý prípad je najmä prípad tzv. PPA – teda položkového ocenenia aktív a záväzkov nadobudnutého podniku v okamihu jeho akvizície. V tomto prípade vykonávame ocenenie všetkých aktív a záväzkov vlastnených akvírovaným podnikom, pričom nejde len o ocenenie už evidovaných aktív, ale je nachádzaná široká škála nových – viac exotických aktív. Medzi ne patria napr. výhodné zmluvy, vzťahy so zákazníkmi, ale tiež know – how, ochranné známky a patenty. Na strane pasív potom ide o riziká vyplývajúce zo súdnych sporov, z poskytnutých garancií, atď.

V druhom prípade poskytujeme podporu pre uzávierkové práce – v prípade nehnuteľností ide o ocenenie držaných investícií na reálnu trhovú hodnotu, a to s priamym vplyvom na vykazovaný hospodársky výsledok (teda jeho zvýšenie alebo zníženie). U testov na zníženie hodnoty sa jedná o spracovanie finančného modelu, ktorý umožňuje zistiť, či aktíva držané podnikom budú generovať dostatok príjmov ospravedlňujúcich ich účtovnú hodnotu alebo či by malo dôjsť ku korekcii – teda k poníženiu účtovnej hodnoty vykazovaných aktív s priamym negatívnym dopadom na hospodársky výsledok (ide v podstate o systém obdoby opravných položiek k dlhodobým aktívam).

Prečo práve RSM TACOMA

Zamestnanci spoločnosti RSM TACOMA majú značné skúsenosti s oceňovaním aktív podnikov, a to ako pre účely lokálneho účtovníctva, tak aj pre účtovníctvo spracovávané podľa medzinárodných štandardov IFRS a US GAAP. Spracovávali sme položkové ocenenie webových a IT startupov, významných telekomunikačných operátorov a aj subjektov pôsobiacich v odbore potravinárstva. Ocenenia boli spracovávané pre významné regionálne alebo nadnárodné subjekty, pričom vybraná skupina našich klientov patrila k špičke vo svojom odbore.

Zaujala vás služba? Zdieľajte ju ďalej

Kontaktné osoby

Radka Svobodová

Head of RSM TACOMA Valuation

+420 731 411 263

radka.svobodova@rsmsk.sk

Zanechajte nám kontakt

Meno a priezvisko*:
Telefón:*

Referencie

Táto stránka využíva cookies pre personalizáciu a marketing viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close