Slovakia
Jazyky

Oceňovanie pre účely IFRS

Mnoho slovenských spoločností je začlenených do medzinárodnej skupiny, ktorá spracováva účtovné výkazníctvo v súlade s pravidlami Medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva (IFRS). Toto účtovné výkazníctvo kladie v mnohých prípadoch veľký dôraz na používanie reálnej hodnoty (fair value) a testovanie návratnosti aktív držaných spoločnosťou.

Typické účtovné operácie, pre ktoré je výhodné využiť služby externého poradcu sú nasledovné:

  • Kúpa podniku spojená s potrebou položkového ocenenia aktív a záväzkov – tzv. alokácia nákladov podnikovej kombinácie (PPA). Úprava – pozri štandard IFRS 3 – Podnikové kombinácie
  • Ocenenie investícií do nehnuteľností držaných za účelom zhodnotenia / nájmu. Úprava – pozri štandard IAS 40 – Investície do nehnuteľností
  • Testy aktív na znehodnotenie – tzv impairment testy . Úprava – pozri štandard IAS 36 – Testy na zníženie hodnoty.

Obsah služby

Oceňovacie služby je možné rozdeliť na služby zabezpečujúce podporu realizovanej transakcie a na služby, ktoré sú súčasťou štandardných uzávierkových operácií.

Prvý prípad je najmä prípad tzv. PPA – teda položkového ocenenia aktív a záväzkov nadobudnutého podniku v okamihu jeho akvizície. V tomto prípade vykonávame ocenenie všetkých aktív a záväzkov vlastnených akvírovaným podnikom, pričom nejde len o ocenenie už evidovaných aktív, ale je nachádzaná široká škála nových – viac exotických aktív. Medzi ne patria napr. výhodné zmluvy, vzťahy so zákazníkmi, ale tiež know – how, ochranné známky a patenty. Na strane pasív potom ide o riziká vyplývajúce zo súdnych sporov, z poskytnutých garancií, atď.

V druhom prípade poskytujeme podporu pre uzávierkové práce – v prípade nehnuteľností ide o ocenenie držaných investícií na reálnu trhovú hodnotu, a to s priamym vplyvom na vykazovaný hospodársky výsledok (teda jeho zvýšenie alebo zníženie). U testov na zníženie hodnoty sa jedná o spracovanie finančného modelu, ktorý umožňuje zistiť, či aktíva držané podnikom budú generovať dostatok príjmov ospravedlňujúcich ich účtovnú hodnotu alebo či by malo dôjsť ku korekcii – teda k poníženiu účtovnej hodnoty vykazovaných aktív s priamym negatívnym dopadom na hospodársky výsledok (ide v podstate o systém obdoby opravných položiek k dlhodobým aktívam).

Prečo práve RSM Consulting SK

Zamestnanci spoločnosti RSM Consulting SK majú značné skúsenosti s oceňovaním aktív podnikov, a to ako pre účely lokálneho účtovníctva, tak aj pre účtovníctvo spracovávané podľa medzinárodných štandardov IFRS a US GAAP. Spracovávali sme položkové ocenenie webových a IT startupov, významných telekomunikačných operátorov a aj subjektov pôsobiacich v odbore potravinárstva. Ocenenia boli spracovávané pre významné regionálne alebo nadnárodné subjekty, pričom vybraná skupina našich klientov patrila k špičke vo svojom odbore.

Kontaktné osoby

Rudolf Hájek

Senior Manager

+420 226 219 000

rudolf.hajek@rsmsk.sk

Jiří Skotnica

Senior Manager

+420 739 680 970

jiri.skotnica@rsmsk.sk

Zanechajte nám kontakt

Meno a priezvisko*:
Telefón:*

Referencie