Slovakia
Jazyky

Premeny spoločností a reštrukturalizácie – oceňovanie pre účely slovenského účtovníctva

Kedy využijete?

Spoločnosti prechádzajú rôznymi premenami, fúziami, rozdeleniami, odštiepeniami, proste vlastníckymi zmenami, ktoré môžu byť sprevádzané napr. zánikom spoločnosti bez likvidácie, prípadne prevodom podniku alebo jeho časti. V takýchto a obdobných prípadoch Zákon o účtovníctve požaduje ocenenie dotknutých položiek majetku a záväzkov trhovou cenou, resp. tzv. reálnou hodnotou.

Druhou možnosťou využitia ocenenia v účtovníctve vedeného podľa slovenskej účtovnej legislatívy je napr. v momente rozhodovania o tvorbe opravných položiek , a to najmä v prípade majetkových účastí, poskytnutých úverov alebo portfóliá ťažko dobytných obchodných pohľadávok.

Obsah služby

Princípom služby je úplné precenenie všetkých aktív a pasív evidovaných v účtovníctve spoločnosti, podniku, prípadne jeho časti – teda zložky podnikania, ktorá je predmetom príslušnej transakcie. V rámci precenenia sú identifikované tiež nové aktíva (nehmotný majetok), v rozsahu povolenom slovenským účtovným rámcom – typicky ide napr. o ochranné známky evidované doteraz iba podsúvahovo. Výsledkom precenenia tiež môže byť vznik nového zvyškového aktíva – tzv. goodwillu, a to porovnaním s hodnotou akvizície danej spoločnosti či znaleckým odhadom platným pre celú spoločnosť. Pre toto zvyškové aktívum je možné zvoliť samostatnú účtovnú politiku.

Prečo práve RSM Consulting SK

Zamestnanci spoločnosti RSM Consulting SK majú značné skúsenosti s oceňovaním aktív podnikov, a to ako pre účely lokálneho účtovníctva, tak aj pre účtovníctvo spracovávané podľa medzinárodných štandardov IFRS a US GAAP. Spracovávali sme položkové ocenenie webových a IT startupov, významných telekomunikačných operátorov a aj subjektov pôsobiacich v odbore potravinárstva. Ocenenia boli spracovávané pre významné regionálne alebo nadnárodné subjekty, pričom vybraná skupina našich klientov patrila k špičke vo svojom odbore.

Kontaktné osoby

Rudolf Hájek

Senior Manager

+420 226 219 000

rudolf.hajek@rsmsk.sk

Jiří Skotnica

Senior Manager

+420 739 680 970

jiri.skotnica@rsmsk.sk

Zanechajte nám kontakt

Meno a priezvisko*:
Telefón:*

Referencie