Slovakia
Jazyky

Poslanie

História služieb Family Office je spojená s rodinami J.P.Morgana prípadne Rockefellerocov. V súčasnosti 2/3 významných rodín západného sveta využíva nejakú formu Family Office služieb, prípadne štrukturuje svoj majetok iným spôsobom.

Transformačný proces, ktorý prebehol po roku 1989 vytvoril priestor pre uplatnenie špecializovaných spoločností aj v regióne strednej a východnej Európy. Vnímame meniaci sa dopyt našich klientov od riešení určených výlučne pre ich podnikanie viac smerom k pokrytiu potrieb rodín.

Family Office zostáva primárne vysoko efektívnym nástrojom pri dlhodobej správe celkového majetku rodiny

Počas budovania rodinného majetku rodiny prichádzajú do kontaktu s rôznymi formami korporátneho poradenstva, privátneho bankovníctva a podobne. Primárne svoju pozornosť venujú finančnému zdraviu svojich spoločností, riešia ich potreby, reagujú na nové podnikateľské príležitosti, prípadne si z času na čas urobia radosť nákupom nehnuteľnosti, jachty a podobne. Skúsenosť ukazuje, že tieto rozhodnutia rodina robí prevažne ad-hoc podľa aktuálnej potreby a aktuálnych podmienok bez dôvodu pozerať sa na každú transakciu z dlhodobého pohľadu a v kontexte majetku ako celku. Veľmi často sa pri realizácii spolieha na svoje najbližšie okolie.

Tak ako rastie majetok, rastie aj vplyv rodiny, zväčšuje sa jej moc. To prirodzene „láka“ rôzne externé faktory, ktoré svojím konaním môžu začať, v menšej, alebo väčšej miere rodinný majetok ohrozovať.

Následne, často potom ako rodina čelí konkrétnemu problému, menšiemu či väčšiemu ohrozeniu, či len sa učí od skúsenosti iných, prichádza na to, že takto dlhodobo budovaný majetok je potrebné zjednodušiť a spriehľadniť. Že musí v ňom nastaviť procesy, vďaka ktorým bude možné majetok nielen zhromažďovať, ale aj ho efektívne chrániť. Postupne zisťuje, že jeho efektívna správa nie je postavená na rýchlych riešeniach, ale postupných a systematických krokoch.

Poslaním Family Office je pomôcť rodine s týmto upratovaním, poskytnúť jej svoje know how, sprostredkovať a zorganizovať všetky prvky tak, aby rodina nastavila procesy, ktoré ju ochránia a súčasne jej pomôžu zveľadiť jej majetok.

Služby Family Office by nemali byť vnímané ako luxusná hračka. Práve naopak, rozumné a kompetentné využívanie z nich robia mimoriadne praktického radcu a nástroj pri zachovaní bohatstva naprieč generáciami, ktoré z pohľadu dnešnej rodiny len prídu.