Slovakia

Služby Family Office

RSM TACOMA Family Office je špecializovanou poradenskou inštitúciou zameranou na služby v oblasti riadenia rodinného majetku, spoločností, nehnuteľností a hotovosti. Vytvára ideálne prostredie pre dlhodobé zveľadenie rodinného majetku a ochranu pred akýmikoľvek externými vplyvmi. Ponúkame komplexné riešenia na kľúč spolu s následnou správou rodinného majetku, ako aj riešenia individuálnych potrieb jednotlivcov alebo rodín.

Sme pripravení skonsolidovať Váš rodinný majetok a zjednodušiť jeho celkovú správu. Pripravujeme rodiny na medzigeneračný transfer kapitálu, prípadne jeho dôkladnú prípravu.

RSM TACOMA Family Office je dcérskou spoločnosťou RSM TACOMA a.s., ktorá je už viac ako 20 rokov významnou poradenskou spoločnosťou, poskytujúcou komplexné služby v oblastí fúzií a akvizícií daní, účtovného a mzdového poradenstva, oceňovania, management consultingu a trustových služieb. Od roku 2011 je členom siedmej najväčšej svetovej siete poradenských spoločností RSM International.

Čo je hlavnou úlohou inštitúcie Family Office?

Primárnou úlohou Family Office je starostlivosť o rodinu, pričom v tomto prípade ide o starostlivosť o rodinu v komplexnom ponímaní.

Primárne sa venujú riadení a komplexnej správe rodinného majetku, vytvárajú nástroje, vďaka ktorým je rodina schopná svoj majetok efektívne chrániť a rozvíjať, pomáhajú rodine plánovať jednotlivé obchodné aktivity, poskytujú daňové, účtovnícke a právne poradenstvo, pomáhajú so správou nehnuteľností, plánujú filantropické aktivity a podobne.

V našom regione o služby Family Office dosiaľ nebol zásadný dopyt, nakoľko budovanie potrebného zázemia je dlhotrvajúcim procesom. Dnes sa však zakladatelia rodinných spoločností dostávajú postupne do situácie, kedy plánujú svoj odchod na dôchodok a musia vážne uvažovať nad témami ako je konsolidácia majetku, zjednodušenie jeho správy, nastavenie vhodných daňových režimov a v neposlednom rade jedno z najťažších rozhodnutí – zvoliť vhodnú formu a spôsob presunu majetku na ďalšiu generáciu.

Úlohou Family Office je byť aktívnym partnerom a spoluorganizátorom tohto procesu.

V základnom členení existujú na rozvinutých trhoch tzv single-family Office a multi-family Office, pričom rozdiel je zrejmý hneď z názvu. V prvom prípade sú všetky služby smerované výlučne na jednu rodinu, v druhom príslušný Family Office obsluhuje niekoľko rodín súčasne, čím dochádza k zvýšeniu celkovej efektivity, nakoľko celkové náklady spojené so službami Family Office sa delia medzi viacero rodín.

Globálne je v súčasnosti vidieť veľmi dynamicky rastúci dopyt po službách inštitúcií typu Family Office. Ten je daný rastom bohatstva nových rodín, ktorý je daný okrem iného aj globalizáciou ekonomiky a novými technológiami. Efektívna správa majetku následne vyžaduje odborne skutočne zdatné zázemie, ktoré je v rámci jednej rodiny pomerne zložité vybudovať.

Family Office teda predstavuje tím odborníkov, ktorých jediným cieľom je vytvorenie takého prostredia, v ktorom nadobudnutý majetok nebude strácať na hodnote aj napriek generačným zmenám, externým faktorom akými môžu byť rôzne legislatívne a daňové úpravy a podobne.

Ako pomáhajú Family Office svojim klientom?

Základné činnosti Family Office sú nasledovné:

  • Vytvorenie a následná správa vhodnej korporátnej štruktúry (rodinný holding, nadácia, a pod), ktorá zastreší rodinné podnikanie a finančný majetok
  • Wealth Management, zastupovanie a aktívna podpora rodiny v rámci vykonávania ich akcionárskych práv, riešenie daňových a právnych otázok spojených so spravovaným majetkom, správa finančných investícií, komunikácia s privátnymi bankami a Asset managermi, správa nehnuteľného majetku, konsolidácia všetkých pozícií do jedného celku, plnohodnotný a pravidelný report o stave rodinného majetku
  • Risk manažment
  • Priebežné daňové, účtovné a právne poradenstvo na úrovni vytvorenej štruktúry, ale aj v rámci jednotlivých plánovaných obchodných transakcií
  • Vytvoření vnitřních pravidel a procesů, které vytvoří potřebný prostor pro nastavení úkolů a benefitů pro jednotlivé členy rodiny. Jasná pravidla pomáhají dlouhodobě zachovávat zdravé komunikační prostředí v rámci rodiny a jejího okolí
  • Charita a filantropia, pomoc pri vyhľadávaní vhodných partnerov, s ktorými rodina prípadne spojí svoje meno

Plánovanie majetku

Jednou z kľúčových aktivít Family Office je pomoc rodine v procese od plánovania a štruktúrovania od samotnej tvorby majetku až po presun majetku na ďalšiu generáciu.

Plánovanie tvorby majetku (Wealth planning) je z dlhodobého pohľadu mimoriadne dôležitý proces, pričom postupné sprísňovanie regulácie (daňové a účtovné zmeny) kladie na rodinu stále vyššie nároky z pohľadu znalostí daňových a právnych pravidiel ako aj schopnosť a skúsenosť tieto zmeny do istej miery predpokladať.

Základným cieľom Family Office je teda eliminovať na čo najmenšiu možnú mieru hrozby, ktoré by mohli mať negatívny dopad na podnikanie rodiny a jej majetok.

Jednou z hrozieb je aj transfer kapitálu z generácie na generáciu. História ukazuje, že rozhodujúce bohatstvo je tvorené v rámci jednej generácie. Súčasne štatistiky ukazujú, že 60% tohto bohatstva postupne zmizne v priebehu tretej generácie. Primárne preto, pretože sa tomuto problému rodina dostatočne nevenovala.

Ďalšie hrozby, ktoré si rodina počas života neuvedomuje, resp. nemá dôvod im venovať pozornosť, sú udalosti spojené so zmrazením majetku (nech je dôvod akýkoľvek), predčasným úmrtím jednej z kľúčových osôb rodiny a s tým spojeným dedičským konaním (ktoré sa môže aj z dôvodu externých faktorov neočakávane natiahnuť), manželské spory, prípadne spory týkajúce sa prevodu majetku a podobne. Vopred jasne nastavené pravidlá znižujú uvedené riziko ako aj, do istej miery, znižujú nervozitu v rodine a jej okolí.

Plánovanie nástupníctva – Succession planning

Nástupníctvo môže v živote rodiny predstavovať jednu zo zásadných výziev a rozhodne ovplyvní život rodiny na dlhé roky dopredu. Plánovanie nástupníctva sa priamo dotýka samotnej rodiny, tj definovanie nového lídra potom, ako originálna hlava rodiny sa rozhodla pre odchod do úzadia. Bude sa však týkať aj zmien v spoločnostiach, v ktorých dnešný líder pôsobí. Family Office môže v tomto procese výrazne pomôcť.

V jednoduchšom prípade pochádza líder priamo z rodiny a jeho budúca úloha je definovaná dlhodobo a prirodzene. V zložitejšom prípade, keď žiadne z detí nie je vhodné, alebo nemá záujem prevziať líderstvo v rodine, je na Family Office, aby, samozrejme po dohode s rodinou, pomohol k transferu bohatstva na vhodnú inšitúciu (napríklad nadáciu, rodinný holding a podobne), definoval podmienky jeho fungovania, výplaty výnosov a individuálnych zodpovedností.

Zodpovedné naplánovanie a zabezpečenie kontinuity v riadení majetku rodiny je primárnym predpokladom pre zachovanie jeho hodnoty a vplyvu rodiny naň.

Zaujala vás služba? Zdieľajte ju ďalej

Kontaktné osoby

Michal Šubín

Head of RSM TACOMA Family Office

+420 731 192 464

michal.subin@rsmsk.sk

Zanechajte nám kontakt

Meno a priezvisko*:
Telefón:*