Nezabúdajte na §59a, fairness opinion a starostlivosť riadneho hospodára

Platná legislatívna úprava korporátneho práva kladie dôraz na zodpovednosť štatutárnych orgánov spoločností tak, aby vykonávali svoju funkciu so starostlivosťou riadneho hospodára. V prípade porušenia tejto starostlivosti hrozí štatutárnym orgánom možný postih. Obchodný zákonník definuje povinnosti štatutárov veľmi všeobecne, štatutárne orgány sú povinné vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou (1) a v záujme spoločnosti a jej spoločníkov a samozrejme v súlade s platnými právnymi predpismi. Tieto povinnosti sa týkajú ako vzťahov v rámci podnikateľských zoskupení (koncerny a spriaznené osoby), tak aj procesu investičného rozhodovania.

Členovia štatutárnych orgánov sú povinní konať informovane a v obhájiteľnom záujme obchodnej korporácie

Z určitého pohľadu tak možno konštatovať, že členovia štatutárnych orgánov sú v podstate primárne zodpovední za riadny výkon funkcie s odbornou starostlivosťou, nie už tak za samotné výsledky svojej činnosti. V tejto súvislosti je tak veľmi potrebné vyzdvihnúť význam informovanosti štatutárnych orgánov pri ich konaní. Štatutárny orgán by pre svoje rozhodnutie mal mať dostatok relevantných informácií. Je pochopiteľné, že štatutárny orgán nie je odborníkom vo všetkých oblastiach činnosti spoločnosti, avšak je povinný si z titulu starostlivosti riadneho hospodára potrebné informácie zaistiť. V tejto súvislosti zohrávajú významnú úlohu odborné posudky a analýzy, tzv. „fairness opinions“. Ak bude napr. štatutárny orgán rozhodovať o hodnotovo významnej investícii pre riadenú spoločnosť, musí si zaistiť dostatok relevantných informácií pre svoje rozhodnutie (napr. odborné posudky zaoberajúce sa tým, či je investícia rentabilná, aká je jej doba návratnosti, prípadne aké riziká môžu tieto parametre negatívne ohroziť). Následne, pokiaľ napr. investícia v budúcnosti z dôvodu nepriaznivého (avšak neočakávateľného) ekonomického vývoja nebude rentabilná, môžu hrať tieto odborné posudky v posudzovaní a obhajobe štatutárneho orgánu, či jednal so starostlivosťou riadneho hospodára, kľúčovú úlohu. V takejto krajnej chvíli bude podstatné to, či štatutárny orgán dodržal „predpísaný“ postup a nie celková efektivita investície.

Je dôležité, aby štatutárne orgány svoju zodpovednosť plynúcu z inštitútu starostlivosti riadneho hospodára maximálne chránili

Podobné pravidlá platia aj v rámci koncernov, resp. medzi spriaznenými osobami. Medzi spriaznenými osobami často dochádza k prevodom majetku (v súčasnej právnej úprave regulované § 59a obchodného zákonníku) či k ďalším plneniam. Takéto transakcie sa musia uskutočňovať za podmienok obvyklých v obchodnom styku a je povinnosťou štatutárnych orgánov, aby toto bolo zabezpečené. Ostatne túto povinnosť im ukladá zákon, ktorý pri splnení podmienok uvedených v § 59a obchodného zákonníku znalecký posudok vyslovene požaduje. Vo vzťahu k transakciám spadajúcim pod ustanovenie § 59a obchodného zákonníku teda nie je reč len o odbornej starostlivosti, ale je priamo zákonnou povinnosťou štatutárneho orgánu prípadný posudok nechať vypracovať.

Vyvarujte sa možným následkom zodpovednosti – Účinná ochrana je dostupná

Postihy štatutárnych orgánov sú pomerne široké – od nárokovania celej náhrady škody (a to zo svojho súkromného majetku), prípadné odvolanie z funkcie až po úhradu zmluvnej pokuty (ak bola zmluvne dojednaná). Znalecká organizácia RSM Consulting SK sa zaoberá vyhotovovaním znaleckých a odborných posudkov, ekonomických analýz a stanovísk. Odborné posudky, tzv. „fairness opinions“, sú najčastejšie využívané v prípade M&A transakcií, transakcií medzi spriaznenými osobami alebo pri financovaní. V prípade otázok nás kontaktujte, radi Vám poradíme.   (1) Pozn.: V prípade členov predstavenstva zákon používa širší pojem „náležitá starostlivosť“, ktorý zahŕňa aj odbornú starostlivosť.