60% rodinných firiem nevie, čo bude potom, ako sa dnešná hlava rodiny rozhodne odísť na odpočinok

Vedeli ste, že 70% rodín sa nepodarilo úspešne previesť kapitál medzi druhou a treťou generáciou? Že 60% rodinných firiem nevie, čo bude potom, keď sa dnešná hlava rodiny rozhodne odísť na odpočinok. A že rovnako až 60% rodín je znepokojených nad otázkou, ako efektívne ochránia svoj majetok v budúcnosti? RSM Consulting SK a.s., sa od septembra 2014 rozhodla rozšíriť svoju ponuku služieb aj pre privátnu klientelu a založila novú spoločnosť RSM Consulting SK. Jej primárnou ambíciou je preniesť 20 ročné znalosti a skúsenosti z korporátnej oblasti aj na individuálnych majiteľov spoločností. Chce im tak pomôcť konsolidovať ich podnikateľské aktivity a ostatný rodinný majetok. Popri vlastných skúsenostiach čerpá aj zo skvelého know-how služieb spoločností Family Office, pôsobiacich v rámci globálnej siete RSM International.

Niečo z histórie Family Office

Dejiny Family Office sú rovnako staré ako sú staré najvýznamnejšie svetové rody. Úplná história ide do začiatkov stredoveku, kedy kráľovské rody, neschopné samostatne riadiť svoj obrovský majetok, si najímali ľudí, ktorí im ho pomáhali riadiť a spravovať. Novodobá história Family Office je potom spojená s rodinami Rockefellerovcov a Rotschildovcov, ktorí v druhej polovici 19. storočia vybudovali obrovské impériá a čelili rovnakému problému ako šľachtici storočia pred nimi. Veľa majetku, veľa záujmových skupín ale len jeden ultimátny cieľ – zachovať nadobudnutý majetok, vytvoriť prostredie na jeho primárnu ochranu a jeho následné ďalšie zveľadenie.

Vytvorila sa cieľová skupina

Trh so službami Family Office nemal v regióne strednej a východnej Európy dôvod existovať, keďže neexistovala cieľová skupina, ktorá by ho mohla efektívne využívať. Dnes, po takmer 25 rokov po reálnom otvorení trhu a transformácie spoločnosti, sa pomaly začína vytvárať skupina mimoriadne úspešných ľudí, ktorý reálne uvažujú o odchode z aktívneho podnikateľského života a stoji pred nimi veľmi závažná voľba. Ako majetok, ktorý budovali dvadsať rokov, nastaviť tak, aby bol rodine prospešný a nie naopak, ako nastaviť pravidlá pre jeho využívanie a rozdeľovanie výnosov, ktoré bude generovať.

Čo je Family Office

Tradičnou primárnou úlohou inšitúcií Family Office je rodine pomôcť nájsť vhodnú štruktúru pre správu majetku, skonsolidovať jeho prvky do jedného celku a stanoviť tomuto celku pravidlá nastavené podľa želaní a potrieb rodiny. Tu je potrebná veľmi úzka spolupráca a komunikácia viacerých odborov korporátneho poradenstva, práva, daní a účtovníctva, auditu, M&A a privátneho bankovníctva. Rodinný majetok je tvorený nielen hotovosťou, ale aj podielmi v spoločnostiach, ktoré rodina primárne ovláda, nehnuteľnosťami, ktoré používa na bývanie, či ich má ako súčasť príjmov ako aj viacerých obslužných spoločností, ktoré môžu mať špecifické daňovo-právne úlohy. Následne musí Family Office získať takú mieru dôvery rodiny, ktorá jej dovolí prevziať zodpovednosť za správu tohto celku. Samozrejme s ohľadom na vopred presne definované pravidlá a postupy. V rámci oboch úloh Family Office pomáha svojim klientom nastavovať individuálne pravidlá, ktoré smerujú k jednej z najzásadnejších udalosti v rodine – transferu kapitálu medzi jednotlivými generáciami. Dobre urobený transfer môže na dlhé roky priniesť rodine pokoj a harmóniu. Naopak nenaplánovaný transfer môže dlhodobo poškodiť komunikáciu v rámci rodiny a jej okolia a rovnako výrazne znížiť celkový vplyv rodiny na jej majetok. Pokiaľ Vás táto téma zaujíma viac, prijmite naše pozvanie na kávu.