Reálna hodnota – detailná úprava odštartovala v roku 2013

Rok 2013 je významný z pohľadu oceňovania aktív a záväzkov v Medzinárodných štandardoch finančného výkazníctva (IFRS), pričom možno očakávať aj dopady na ďalšie oblasti oceňovania.

Čo sa v danej oblasti deje

Účtovné štandardy IFRS sú významné pre podniky, ktorých cenné papiere (akcie, dlhopisy) sú prijaté na obchodovanie na verejných trhoch situovaných v Európskej Únii, ale tiež sú platné aj pre ďalšie trhy. IFRS pravidlá sú podstatné aj pre neobchodované podniky, a to najmä v prípade, keď sú súčasťou veľkých nadnárodných skupín. Európska Únia na sklonku roku 2012 adoptovala štandard IFRS 13 – „Fair Value Measurement“, ktorý s účinnosťou od roku 2013 upravuje aplikáciu štandardu tzv. reálnej hodnoty práve v štandardoch IFRS. Podrobnejšou úpravou štandardu reálnej hodnoty bola zaplnená významná medzera pre aplikáciu daného štandardu hodnoty napr. pri rozsiahlych vlastníckych transakciách spojených s predajom podniku.

Čo znamená reálna hodnota

Reálna hodnota je jednoducho povedané pohľad na hodnotu aktíva. Štandardné účtovné poňatie sleduje hodnotu aktív / záväzkov z pohľadu ich vybudovania a následného opotrebovania (zníženia) hodnoty. Reálna hodnota zisťuje hodnotu z pohľadu predaja daného aktíva / záväzku inému subjektu. Pretože celá rada aktív sa samostatne nepredáva, je potrebné mať pravidlá pre stanovovanie reálnej hodnoty.

Čo pokrýva štandard reálnej hodnoty

Štandard reálnej hodnoty musí pokryť všetky mysliteľné aktíva / záväzky. Teda nech ide napr. o ocenenie plne prenajatej nehnuteľnosti, tak aj o čerstvo vyvinutý softvér, ktorého potenciál nemusí byť ešte úplne známy. Už z tohto porovnania vyplýva, že šírka aplikácie reálnej hodnoty je rozsiahla.

Kedy sa musím štandardom reálnej hodnoty zaoberať

Štandard reálnej hodnoty je obsiahnutý v rade konkrétnych štandardov IFRS. Preto je dobré sa pri zostavovaní účtovných výkazov / závierky podľa pravidiel IFRS vždy zaoberať tým, či pre skupinu aktív / záväzkov nie je štandard reálnej hodnoty jedným z kritérií, ktoré je potrebné vyhodnotiť. Úplne nevyhnutná je aplikácia reálnej hodnoty v prípade kúpy podnikov, a to aj v prípade obstarania kontrolného akciového podielu. Tu je vyžadované úplné precenenie aktív a záväzkov kúpeného podniku štandardom reálnej hodnoty vrátane identifikácie nových, často „exotických“, aktív a záväzkov.

Aké sú hlavné zmeny v štandarde reálnej hodnoty

Štandard IFRS 13 prináša najmä podrobnejšiu úpravu už skôr aplikovaných postupov. Je napr. presne špecifikované nasledovné:
  • Reálna hodnota je zisťovaná z pohľadu možností predaja dostupných súčasnému držiteľovi aktíva, a to s ohľadom na trhy (aj vo veľmi širokom poňatí), na ktorých sa pohybuje.
  • Reálna hodnota môže byť zisťovaná ako z pohľadu hodnoty samotného aktíva, tak aj za predpokladu užitia oceňovaného aktíva s inými aktívami, ktoré sú dostupné ďalším trhovým účastníkom. Z pohľadu ocenenia vidíme veľký význam tohto pravidla pri oceňovaní nehmotných aktív.
  • Štandard IFRS 13 popisuje hierarchiu vstupov potrebných na zistenie hodnoty daného aktíva. Prioritne je nevyhnutné použiť trhové údaje priamo z trhu s daným aktívom (najlepšie burzového), následne údaje známe napr. pre podobný majetok a až naposledy vstupy, ktoré nie je možné zistiť priamo z trhov a ktoré sú v súlade s definíciou štandardu reálnej hodnoty.
Štandard je, ako je v prípade IFRS obvyklé, pomerne obsiahly, vyššie uvedený výber je len názorný.

V čom mi môže RSM Consulting SK pomôcť

Naša spoločnosť sa zaoberá najmä oceňovaním aktív a záväzkov pri transakciách s celým podnikom (či už vo forme predaja aktív či kúpy majetkových podielov). V prípade IFRS je aplikácia štandardu reálnej hodnoty pre túto oblasť kľúčová. Veľmi radi s vami prediskutujeme vaše otázky nielen ohľadom týchto transakcií.