Prvé, takmer rodinné stretnutie o rodinnom podnikaní

Dovoľte nás informovať, že 5. Júna 2015 prebehlo v krásnom prostredí Hotela Chateau Amade***** vo Vrakúni prvé stretnutie RSM Consulting SK a AMROP Slovakia s poprednými slovenskými podnikateľskými rodinami. Účasť viac ako dvadsať zástupcov rodín vnímame ako dôkaz toho, že otázka nastavenia nasledovníctva v rodinnom podnikaní je na Slovensku veľmi živou témou. Súčasne si uvedomujeme veľký záväzok a rešpekt voči výsledkom, ktoré tieto rodiny dosiahli. Stretnutie pokrylo dve hlavné oblasti problematiky nástupníctva v rodinnom businesse. Tou prvou je oblasť a problematika presunu majetku v rámci rodín, zachovanie jeho hodnoty a ochrana, plánovanie jednotlivých krokov smerom k podnikaniu a súčasne smerom k rodine ako takej. Druhou oblasťou bolo riešenie presunu manažérskych kompetencií vo vnútri rodinných spoločností, či už smerom na rodinného príslušníka alebo smerom na nájomného manažéra. Program stretnutia a jednotliví prednášajúci bol nasledovný: Ako zrealizovať zisk z celoživotného podnikania (RSM Consulting SK) Cieľom prezentácie Marka Rosenbauma bolo predstavenie možnosti, ktoré rodiny majú pri plánovaní budúcnosti podniku smerom k rodine, blízkemu a širšiemu okoliu, samotnej firme a jej manažmentu. Marek Rosenbaum je zakladajúci člen RSM Consulting SK, ktorá je na trhu ekonomického poradenstva viac ako 22 rokov. V súčasnej dobe riadi tím M&A  a zameriava sa predovšetkým na nákupy a predaje firiem, vedenie rozsiahlych projektov naprieč celou spoločnosťou. Sám je aktívnym investorom vo viacerých spoločnostiach v energetike, logistike, strojárstve a IT. Podieľal sa na riadení projektov, medzi ktoré patrila fúzia spoločností Pepsi-Cola a Toma, prevzatie spoločnosti Nestlé Čokoládovny, prevzatie spoločnosti YTONG, predaj časti podniku PricewaterhouseCoopers Česká republika, predaj časti podniku Procter & Gamble Czech Republic, zlúčenie spoločností Dunlop Pneu a Goodyear, akvizícia akcií spoločnosti MSA, akvizícia akcií spoločnosti Kostelecké uzeniny, akvizícia akcií a povinná ponuka prevzatia pre České Radiokomunikace, prevod ochranných známok spoločnosti Schöller zmrzlina a mrazené výrobky, rozdelenie spoločnosti OREA a ďalšie.  Rodinný holding ako nástroj na správu rodinného majetku(RSM Consulting SK) Prezentácia Michala Šubína slúžila ako inšpirácia pre vytvorenie rodinného holdingu ako nástroja na správu rodinného majetku, dôvody pre jeho vytvorenie, možnosti jeho správy, vnútornej organizácie a podobne. Michal Šubín vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave. Je odborníkom dlhodobo pôsobiacim v oblasti predaja investičných inštrumentov, správy majetku a privátneho bankovníctva, kde dosiahol výborné obchodné výsledky. Primárne sa zameriava na B2B komunikáciu s individuálnymi klientmi a odbornou komunitou. Má aktívne skúsenosti s budovaním a riadením tímu s viac ako 20 pracovníkmi, s tvorbou vnútropodnikových procesov a komunikácie. Disponuje dlhoročnou praxou v oblasti definovania obchodných cieľov a zodpovedností za ich dosahovanie. Do sveta investícií vstúpil v roku 1998, v rokoch 2001 až 2005 bol vedúcim organizačnej zložky luxemburských investičných fondov na Slovensku. Následne deväť rokov viedol odbor privátneho bankovníctva spoločnosti Privatbanka, a.s., kde postupne vybudoval tím privátnych bankárov, podieľal sa na tvorbe vnútorných štruktúr banky a odboru a komunikoval s kľúčovými klientmi banky. Ako pracovať s majetkom, aby rodina zostala bohatá (RSM Belgium, RSM Consulting SK) Jean Francois Cats v rozhovore s Monikou Marečkovou k popoludňajšej káve na citlivú tému rodinného majetku, prístupu k nemu a jeho vzťahu k rodine a vplyve na rodinný život. Ako zariadiť , aby majetok nezmizol, aby rodine dlhodobo pomáhal a neškodil. Jean Francois Cats pôsobí už viac ako 30 rokov v oblasti poradenstva rodinným firmám, auditu, účtovníctva a práva. Je partnerom spoločnosti RSM Belgium,. Okrem toho je honorárnym prezidentom Belgického inštitútu registrovaných audítorov, a regentom Belgickej národnej banky. Aktívne pôsobil pre viaceré medzinárodné inštitúcie, ako je Európsky rozvojový fond a Svetovú banku. Dlhodobo sa venuje rodinným spoločnostiam, ich fungovaniu, nastavuje v nich jednotlivé procesy a postupy. Je správcom majetku viacerých veľkých a významných belgických podnikateľských rodín a jeho prax a skúsenosti v sebe zahŕňajú spoluprácu s viacerými generáciami týchto rodov. Monika Marečková pracovala 12 rokov v spoločnosti CIMEX, kde bola finančnou riaditeľkou celého koncernu a podpredsedníčkou predstavenstva materskej spoločnosti. Bola garantom približne dvadsiatich významných reštrukturalizačných projektov v skupine. Tvorila stratégiu ďalšieho rozvoja tejto úspešnej rodinné firmy so zodpovednosťou za finančné riadenie, plánovanie, účtovníctvo a konsolidáciu. V roku 2006 sa pridala k tímu RSM Consulting SK kde riadila oddelenie Corporate Finance. Pod jej vedením ožilo viac ako tridsať úspešných transakcií, predovšetkým fúzií a akvizícií a tak isto aj projekty financovania a refinancovania. V roku 2010 bola menovaná Managing partnerkou so zodpovednosťou za vedenie celej spoločnosti. Pod jej vedením sa TACOMA stala súčasťou jednej z najväčších poradenských sietí na svete – RSM International. Nástupníctvo v spoločnosti(Amrop) Vo svojom vystúpení Mario Fondati poukázal na pozitíva aj negatíva riešenia nástupníctva v rodinných firmách rodinnými príslušníkmi a externými najatými manažérmi. Na niekoľkých príkladoch z praxe (vrátane zahraničných) prezentoval možnosť spolupráce majiteľa/nástupcu s externým manažérom. Mario Fondati je partnerom v spoločnosti Amrop a členom Strategickej rady Jenewein Group. Je garantom rozvoja spolupráce so spoločnosťami s lokálnym a rodinným typom vlastníctva a zodpovedá za vedenie profesionálnych tímov v oblasti Executive Search & Leadership Consulting. Mario má skúsenosti s vedením a realizáciou medzinárodných projektov v stredoeurópskom regióne na úrovni vrcholového a stredného manažmentu a vysoko špecializovaných pozícií. Jeho primárna zodpovednosť je za vedenie projektov v sektoroch Automotive & Industrial a Technology a intenzívne sa venuje oblasti rodinných firiem, kde pomáha majiteľom hľadať optimálne riešenia v oblastiach plánovania nástupníctva, ďalšieho profesionálneho rozvoja členov rodiny, jasného zadefinovania roly vlastníka a riaditeľa a organizačno-procesnému poradenstvu. Zároveň napomáha skvalitňovaniu manažérskych tímov podporou pri obsadzovaní kľúčových pozícií externými manažérmi. Pred príchodom do spoločnosti v roku 2010 pracoval pre inú medzinárodnú spoločnosť v oblasti Executive Search so zodpovednosťou za vedenie a realizáciu vlastných obchodných prípadov. Do oblasti poradenstva prešiel z manažérskej úrovne v rámci telekomunikačného sektora, kde viedol tímy v oblasti podpory predaja, marketingu, plánovania a kvality. Odchod z roly majiteľa – riaditeľa(Amrop) Boris Dobiš sa vo svojej prezentácii venoval osobe majiteľa/zakladateľa, možnostiam jeho ďalšieho pôsobenia vo firme v rôznych rolách, prípadne presmerovania svojej energie na iné podnikateľské projekty. RNDr. Boris Dobiš je samostatný externý kouč, tréner a konzultant so zameraním na súkromný sektor. Týmto aktivitám sa venuje od roku 2005, pričom čerpá z reálnych pracovných skúseností, ktoré nadobudol na rôznych manažérskych pozíciách v oblasti predaja v nadnárodných koncernoch pôsobiacich v chemickom a elektrotechnickom priemysle na Slovensku, v Českej republike, Nemecku a ďalších krajinách strednej a východnej Európy. Študoval prírodné vedy na Univerzite Martina Luthera v Halle (Saale). Úspešne absolvované rozvojové programy (Intenzívny tréning koučov, Intuitívny koučing, Mentoring pre koučov, Nástroje kouča, Tímový koučing, Exekutívny koučing a iné – akreditované ICF (ACSTH = Approved Coach Specific Training Hours) a koučovacia prax presahujúca 800 koučovacích hodín individuálneho a tímového koučingu sú základom pre jeho medzinárodnú certifikáciu Associate Certified Coach (ACC) udeľovanú Medzinárodnou federáciou koučov ICF (International Coach Federation), ktorej je členom. Jeho koučovacie projekty sú zvyčajne zamerané na vyšší a stredný manažment v rôznych segmentoch (výroba a predaj automobilov, finančníctvo, zdravotné pomôcky, poisťovníctvo a iné) a zaoberajú sa napríklad tematikou rozvoja líderských kompetencií, implementácie hodnôt a stratégií, stanovovania a dosahovania cieľov, sebapoznania a sebauvedomenia, ako aj riešení zložitých komunikačných situácií, motivácie a ďalších prvkov situačného vedenia.