Slovakia
Jazyky

Novela zákona o DPH účinná od 1.1.2023

Znížená sadzba DPH

Od 1.1.2023 do 31. marca 2023 sa bude uplatňovať znížená sadzba dane 10% na prepravu osôb  isutými a pozemnými lanovkami a lyžiarskymi vlekmi, na sprístupnenie krytých a nekrytých športových zariadení na účely vykonávania športu, na vstupné do umělých kúpalísk a na reštauračné a stravovacie služby.

Zúženie okruhu osôb povinných registrovať sa za platiteľa DPH

Tuzemská zdaniteľná osoba sa nemusí registrovať za platiteľa DPH, ak osoba dosiahla obrat výlučne z dodaní tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37 až 39. Už zaregistrované osoby môžu zrušiť registráciu.

Definícia nevymožiteľnej pohľadávky

Novela mení definíciu nevymožiteľnej pohľadávky, pri ktorej môže platiteľ znížiť daň, ak mu po vzniku daňovej povinnosti dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatil.

Oprava odpočítanej dane pri krádeži

Znižuje sa oprava odpočítanej dane pri krádeži – pri tovare nadobudnutom na iný účel ako na ďalší predaj s obstarávacou cenou 1 700 eur a menej a s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, platiteľ zníži odvod dane o pomernú časť dane zodpovedajúcu výške odpisov, ktoré by sa vypočítali ako pri majetku, ktorý by bol odpisovaný rovnomerne po dobu štyroch rokov.

Povinnosť opraviť odpočítanú daň v § 53b

Platiteľ je povinný opraviť odpočítanú daň, ak úplne alebo čiastočne nezaplatil za dodanie tovaru alebo služby, z ktorého je osobou povinnou platiť daň dodávateľ podľa § 69 ods. 1, v rozsahu, v akom za dodanie tohto tovaru alebo služby nezaplatil, a to v tom zdaňovacom období, v ktorom uplynulo 100 dní odo dňa splatnosti záväzku.

Autori

Milan Černák

Managing Partner Slovakia

+421 905 984 161

milan.cernak@rsmsk.sk

Ďalší článok vám zašleme

Email:*
Meno a priezvisko: