Zmeny v DPH (novela č. 102/2024 Z.z.) – druhá časť

Záznamová a oznamovacia povinnosť

S účinnosťou od 17. 5. 2024, t.j. odo dňa vyhlásenia novely v Zbierke zákonov, sa dopĺňajú povinnosti tuzemských poskytovateľov platobných služieb, ktorým vznikne záznamová a oznamovacia povinnosť. Tieto subjekty budú povinné na výzvu správcu dane sprístupniť záznamy, a to najneskôr do lehoty určenej vo výzve daňového úradu. Dopĺňa sa tiež sankcia v prípade nesplnenia uvedenej povinnosti.

Sociálne podniky a znížená sadzba DPH

Od 1. 7. 2024 sa vypúšťajú podmienky týkajúce sa postavenia príjemcu plnenia a testu narúšania hospodárskej súťaže v súvislosti s uplatnením zníženej sadzby DPH vo výške 10% registrovaným sociálnym podnikom.

Oslobodenie služieb dodávaných členom podľa § 32

Možnosť uplatňovať oslobodenie služieb dodávaných svojím členom právnickou osobou (tzv. cost-sharing associations) sa upravuje na užší okruh osôb.  Do 30.6.2024 sa oslobodenie vzťahuje aj na členov, ktorí poskytujú oslobodené finančné služby, poisťovacie služby alebo dodanie a prenájom nehnuteľností, predaj poštových cenín a prevádzkovanie lotérií. Od 1. 7. 2024 uvedené subjekty nebudú benefitovať s oslobodených dodávok od organizácií, ktorých sú členmi.

Finančný prenájom

Po 1. 1. 2025 pribudnú situácie kedy bude finančný prenájom považovaný za dodanie tovaru a nie dodanie služby. Na rozdiel od súčasnej úpravy nebude nutné, aby bolo zmluvne dohodnuté, že zaplatením poslednej splátky prechádza vlastníctvo na nájomcu. Bude postačovať, ak za “normálnych okolností” prejde vlastníctvo na nájomcu zaplatením poslednej splátky.

Samozdanenie pri dovoze tovaru od 1. 7. 2025

Dlho očakávané samozdanenie tovaru pri dovoze bude môcť uplatniť platiteľ usadený na Slovensku, na účet ktorého sa podáva colné vyhlásenie. Platiteľ musí mať v čase vzniku daňovej povinnosti pri dovoze tovaru do tuzemska pridelené IČ DPH podľa § 4 alebo § 4b a mať účinné povolenie, ktorým sa udeľuje status schváleného hospodárskeho subjektu. Prvýkrát bude možné uplatniť samozdanenie na dovoz tovaru, ak daňová povinnosť vznikne po 30. 6. 2025.

Samozdanenie pri dovoze tovaru od 1. 1. 2026

Samozdanenie tovaru pri dovoze bude môcť uplatniť platiteľ, na účet ktorého sa podáva colné vyhlásenie v rámci centralizovaného colného konania, ak bude mať v čase vzniku daňovej povinnosti pri dovoze tovaru do tuzemska pridelené IČ DPH podľa § 4, § 4b alebo §5 a taktiež účinné povolenie, ktorým sa udeľuje status schváleného hospodárskeho subjektu.

Neoprávnené uplatnenie samozdanenia pri dovoze tovaru

Platitelia, ktorých sa samozdanenie pri dovoze týka, sú povinní dopočítať si dovoznú DPH a uviesť ju v daňovom priznaní. Za neoprávnené uplatnenie samozdanenia pri dovoze tovaru však môže byť vyrubená sankcia až do výšky 1,3% zo sumy dane.

Fakturácia

Uplatnenie nároku na odpočítanie dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného štátu EÚ po 1.1.2025 bude možné aj inými dokladmi ako faktúrou, osvedčujúcimi uskutočnenie nadobudnutia a vznik daňovej povinnosti v príslušnom zdaňovacom období.

Od rovnakého dátumu dôjde k zníženiu hodnoty, pri ktorej možno vystaviť zjednodušenú faktúru z  e-kasy a tankovacieho automatu, a to na 400 eur. V súčasnosti je to 1000 eur pre e-kasu a 1600 eur pre tankovací automat.  

Ak platiteľ nebude mať pridelené IČ DPH a splní si v zákonnej lehote registračnú povinnosť, neuplatní sa lehota na vystavenie faktúry v trvaní 15 dní po dodaní tovaru alebo služby, ale lehota 5 pracovných dní od registrácie na DPH.

Krádež tovaru od 1. 1. 2025

Novela prináša aj nahradenie pojmu “krádež” pojmom “nezákonné prisvojenie si tovaru inou osobou.”

Kultúrne, umelecké, športové, vedecké, vzdelávacie, zábavné a podobné služby po 1. 1. 2025

Miesto dodania pri B2B službách

Od 1. 1. 2025 dôjde k zmene miesta dodania B2B služieb, ktoré súvisia so vstupom na kultúrne, vzdelávacie, športové a iné podujatia vrátane doplnkových služieb, ak je účasť zdaniteľnej osoby na týchto podujatiach virtuálna, a to na miesto, kde má táto osoba sídlo alebo miesto podnikania, resp. prevádzkareň (podľa § 15 ods. 1).

Miesto dodania pri B2C službách

Mení sa aj miesto dodania B2C týchto služieb, ak sa tieto služby vysielajú alebo iným spôsobom virtuálne sprístupňujú, a to na miesto, kde má zákazník sídlo, bydlisko alebo miesto kde sa obvykle zdržiava.

Autori

Milan Černák

Managing Partner RSM SK
Zobraziť detail