Zverenecké fondy na Slovensku – časť druhá

Vzhľadom na otvorenie tejto témy aj na Slovensku som sa v prvej časti zameral na viac-menej náučno populárne uvedenie do základnej problematiky fungovania zvereneckých fondov v rámci českej legislatívy a hlavné dôvody, prečo by sa touto témou mohli niektoré rodiny zaoberať. Zverenecký fond je možné využiť ako nástroj zachovania rodinného majetku v jednom celku a zabrániť tak jeho dlhodobému rozpadu. Táto téma môže byť veľmi aktuálna vo viacerých prípadoch – napríklad viacdetné rodiny, veľký vekový rozdiel medzi deťmi, zložitejšie rodinné vzťahy či samotná štruktúra rodiny a majetok.

Dnes sa budem venovať základným prvkom zvereneckého fondu. Existuje veľa možných jurisdikcií a pravidiel, keďže nášmu prostrediu je to české stále blízke, budem sa venovať opäť práve tejto úprave.

Aké sú základné prvky zvereneckého fondu?

Zakladateľ

Tradične je ním rodič – ktorý stál pri zrode a dlhodobo budoval rodinnú firmu a majetok. Rád by, aj po svojom odchode, definoval pravidlá podľa ktorých má rodina spravovať tento majetok. Toto želanie nevie naplniť tradičným závetom a preto musí hľadať nástroj, ktorý ho vo svojej podstate prežije. Zverí preto tento majetok do správy Správcovi a v Štatúte fondu definuje svoju predstavu o tom, ako má byť majetok spravovaný a ako narábať s benefitmi. Žiadna osoba mimo Správcu nebude mať po odchode Zakladateľa také významné postavenie.

Správca

Kľúčová osoba, vo svojej podstate po Zakladateľovi najdôležitejšia osoba v celej štruktúre. Je exekutívnym orgánom fondu, koná v jeho mene a v limitoch, ktoré má stanovené Štatútom a Zakladateľom. Okrem pravidiel v ňom daných musí konať aj ako dobrý hospodár. Jeho výberu ako aj spôsobu menovania je dôležité venovať v Štatúte adekvátnu pozornosť. Za každých okolností by Správca mal reprezentovať inštitúciu s dlhoročnou praktickou skúsenosťou v oblasti správy majetku. Fond môže mať Správcov viacerých, môže byť, pri splnení podmienok, aj samotný Zakladateľ. Správca je samozrejme odvolateľný, rovnako tak sám môže odstúpiť spôsobom definovaným Štatútom a zákonom.

Štatút

Je základným dokumentom fondu. Predstavuje súbor podmienok a pravidiel, podľa ktorých koná Správca fondu a prekročenie týchto pravidiel môže pre Správcu predstavovať zásadný problém. Štatút obsahuje informácie o forme správy zvereného majetku, definuje pravidlá menovania a odvolávania Správcov, menovania a odvolávania Obmyslených ako aj spôsob deľby benefitov. Vo svojej praxi sa stretávam so štatútmi krátkymi ako aj so štatútmi dlhými a veľmi detailnými. Konečná podoba záleží od rodiny, jej organizácie a samozrejme majetku, ktorý má fond v budúcnosti spravovať. Každopádne by štatút mal byť napísaný profesionálne a bez významných možnosti rozporovať jeho pravidlá v budúcnosti.

Obmyslený (beneficient)

Na druhej strane štruktúry sú tzv. Obmyslení, resp beneficienti. Osoby, ktoré z majetku vo fonde majú mať úžitok. Úžitok môže mať rôznu podobu, nemusia to nevyhnutne byť financie, môže to byť aj možnosť užívania hnuteľného alebo nehnuteľného majetku a iné benefity. Spôsob akým sa osoba stane beneficientom je daný Štatútom, a práve tu môže Zakladateľ fondu ovplyvniť výber osôb, ktoré v budúcnosti budú alebo nebudú môcť z fondu a jeho majetku benefitovať a v akom rozsahu tieto benefity budú.

A toto je jeden z mnohých dôvodov veľa rodičov, prečo stojí sa touto témou zaoberať.

V prípade, ak ste jedným z týchto rodičov, budeme vám veľmi radi k dispozícii a detailne vám vysvetlíme jednotlivé oblasti fungovania fondov ako aj celého rodinného nastavenia.

Autori

Milan Černák

Managing Partner RSM SK
Zobraziť detail