Finančné a daňové due diligence

Due diligence je medzi kupujúcim a predávajúcim dopredu dohodnutá previerka zameraná na účtovné, daňové, ekonomické, technické a popr. ďalšie aspekty spoločnosti, ktorú klient zvažuje kúpiť, predať, financovať či len skontrolovať.

Finančné due diligence býva zamerané na analýzu jednotlivých položiek finančných výkazov cieľovej spoločnosti. Vykonáva sa kvôli identifikácii prípadných rizík spôsobených nesprávnym vedením účtovníctva či skreslením vykazovaných položiek v súvahe, napr. nadhodnotením aktív, prípadne podhodnotením alebo nevykázaním záväzkov, atď. Daňové due diligence se zameriava na riziká v daňovej oblasti, ako je plnenie povinností, správna aplikácia daňových zákonov atď.

Samotný rozsah due diligence je z hľadiska skúmaných oblastí i období voliteľný. Je možné preveriť buď len základné okruhy pre klienta, či vykonať rozsiahlu hĺbkovú kontrolu. Záleží na konkrétnych potrebách. Zároveň si klient dopredu určí hranice významnosti pre skúmané riziká, pričom táto hranica môže byť odlišná pre rôzne oblasti due diligence. Všetko záleží na dopredu dohodnutých podmienkach.

Využitie due diligence

Due diligence je primárne využívané v prípadoch investičného zámeru kúpy iného podniku alebo majetku a malo by byť zo strany investora zvážené ešte pred samotnou realizáciou transakcie. Samozrejme je možné vykonať due diligence tiež na popud predávajúceho. Výstup z due diligence často býva podkladom pre vyjednávanie o kúpnej cene, pričom zámer je snaha zabrániť zbytočnému poškodeniu zúčastnených spoločností a prípadné zistené riziká premietnuť do uvažovanej kúpnej ceny. Je možné sa stretnúť s využitím due diligence pri zaistení financovania (býva požadované zo strany financujúceho partnera) či plní tiež kontrolnú funkciu, napr. štátna inštitúcia kontroluje hospodárenie príspevkovej organizácie.

Potenciálne riziká pri nevykonaní previerky

Nevykonanie previerky cieľovej spoločnosti môže viesť k tomu, že nebudú naplnené očakávania z plánovanej transakcie. To môže nastať napr. kvôli tomu, že cieľová spoločnosť nie je schopná generovať proklamované výnosy napr. preto, že výsledky boli skreslené jednorázovými transakciami alebo sa jej náklady z nejakého dôvodu zvýšia, napr. v dôsledku pokút zo strany úradov za neplnenie povinností. Poznať prípadné riziká je preto pre rozhodovanie kľúčové.

Priebeh due diligence

Poradca sa primárne zameriava na dokumenty pripravené v tzv. data roome. Data room býva obvykle virtuálny, môžeme si ho predstaviť ako virtuálnu miestnosť k správe a uloženiu dokumentov umožňujúcu autorizovaný on-line prístup. Keďže sú informácie o predpokladanej transakcii často veľmi dôverné, komunikuje sa v tejto záležitosti len s úzkym okruhom zúčastnených osôb, a preto sa poradca so svojimi otázkami obracia len na dopredu určenú kontaktnú osobu. Klient býva o priebehu due diligence informovaný v dohodnutých intervaloch. Má tak možnosť zasiahnuť do priebehu kontroly a prípadne nechať preveriť niektoré aspekty podrobnejšie.

Výstup due diligence

Nálezy z vykonaného due diligence sú spísané do prehľadnej správy pojednávajúcej o jednotlivých oblastiach s upozornením na prípadné problémy. Je možné ju využiť ako na vyjednávanie o kúpnej cene, tak i pre potreby získania financovania.

Ponúkame služby finančného a daňového due diligence nielen pre tuzemských, ale i pre zahraničných klientov. Neobmedzujeme sa pritom len na privátny sektor. Sme pripravení zastupovať klienta buď na strane predávajúceho alebo na strane kupujúceho.

Vaša kontaktná osoba

Milan Černák

Managing Partner RSM SK
Zobraziť detail