Zmeny a novinky v mzdovom účtovníctve pre rok 2020

Vážení klienti,

radi by sme Vás jednoduchou a stručnou formou informovali o zmenách a novinkách v mzdovom účtovníctve platných od 1.1. 2020.

Zvýšenie minimálnej mzdy

Minimálna mzda pre rok 2020:

 • 580,00 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou
 • 3,3330 € za každú hodinu pri pracovnom čase 40hod/týždeň a pre dohodárov.

Sadzby minimálnych mzdových nárokov

Minimálne a maximálne vymeriavacie základy

Nezdaniteľná časť na danovníka

 • Pri výpočte preddavkov na daň (závislá činnosť) je počas roka 2020 nezdaniteľná časť (pripadajúca na mesiac) suma 367,85€.

Daňový bonus na dieťa

 • 45,44 mesačne na jedno dieta vo veku do 6 rokov (posledný krát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 6 rokov)
 • 22,72 € mesačne na jedno dieťa vo veku od 6 rokov.

 Výmera dovolenky

Národná rada SR schválila novelu ZP, ktorou sa mení §103 odst. 2 ZP s účinnosťou od 1.januára 2020.

Od roku 2020 má nárok na dovolenku v rozsahu najmenej 5 týždňov:

 • Zamestnanec, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku (tak ako doteraz)
 • Zamestnanec, ktorý sa trvale stará o dieťa (novinka).

V prípade rodičov obaja rodičia, trvale sa starajúci o dieťa, majú nárok na 5 týždňov dovolenky.

Zamestnanec by mal nárok na 5-ty týždeň dovolenky preukázať:

 • Rodným listom dieťaťa
 • Súdnym rozhodnutím (v prípade adopcie)
 • Čestným vyhlásením, že sa trvale stará o dieťa žijúce s ním v domácnosti – napr. dieťa partnerky.

Zrušenie kaďoročného podpisovania vyhlásenia na zdanenie príjmov

 • Od roku 2020 sa ruší povinnosť zamestnanca podpisovať vyhlásenie na uplatňovanie nezdaniteľnej časti základ dane na daňovníka a daňový bonus každoročne do konca januára. Ak počas roka nedochádza k zmene podmienok, tak nie je potrebné tieto skutočnosti každoročne v januári potvrdzovať.
 • Ak sa u zamestnanca zmenia podmienky, napríklad si už ďalej nebude uplatňovať daňový bonus a pod., má povinnosť oznámiť tieto skutočnosti zamestnávateľovi, a to najneskôr posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala.
 • Zároveň bude možné oznamovať tieto zmeny aj elektronickou formou.

Elektronická komunikácia

Od roku 2020 bude umožnené zamestnávateľom vystavenie a doručenie niektorých dokumentov súvisiacich s daňou z príjmov zo závislej činnosti elektronicky.

Ide o tieto dokumenty:

 • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti,
 • Doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní preddavkov na daň, resp. doplnený doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní,
 • Potvrdenie o zaplatení dane na účely poukázania 2%, resp. 3%.

Elektronická forma doručenia je možná po vzájomnej dohode so zamestnancom a je potrebné zabezpečiť ochranu osobných údajov zamestnanca.

Dôležité je dbať aj na to, aby elektronický doklad obsahoval predtlačený odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby zamestnávateľa a nie je možné ho dodatočne meniť ani upravovať. Vyžadovať sa bude aj potvrdenie doručenia elektronickej správy. Potvrdenie by podľa zákona malo obsahovať informáciu o dátume a čase elektronického doručenia, vrátane označenia elektronickej poštovej schránky príjemcu dohodnutej medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

V platnosti stále ostáva možnosť doručenia v listinnej podobe. Elektronická forma je možná len po vzájomnej dohode.

V prípade potreby bližšieho objasnenia problematiky, sme Vám k dispozícii.

Potrebujete s mzdami, účtovníctvom alebo daňami poradiť alebo pomôcť?

Neváhajte nás kontaktovať.

Autori

Milan Černák

Managing Partner RSM SK
Zobraziť detail