Zmeny v účtovaní a v účtovných operáciách na Slovensku pre rok 2019

V roku 2018 sa na Slovensku 10 najdôležitejších zákonov pre podnikateľov menilo 32x, pričom niektoré zmeny sa týkajú aj roku 2019. Mnohé sa týkajú miezd – zvýšenie minimálnej mzdy, zvýšenie minimálnych odvodov živnostníkov, zvýšenie príplatkov za nočné a víkendové zmeny v dvoch etapách počas roka, zvýšenie životného minima a z toho vyplývajúce aj zvýšenie daňového bonusu na dieťa, zavedenie Rekreačných poukazov. Iné zasahujú oblasť daní, najmä DPH. A každého sa nejako dotkne zavedenie osobitného odvodu pre obchodné reťazce a zavedenie dane z poistenia. V samotných postupoch účtovania sa schválili iba malé zmeny, ktoré sa týkajú účtovania špecifických oblastí podnikania (garantovaná energická efektívnosť, obchodovanie s komoditami, účtovanie jednoúčelových a viacúčelových voucherov) a tiež výsostne účtovných operácií (účtovanie goodwillu a rozdelenie výsledku hospodárenia).

Účtovanie garantovanej energetickej efektívnosti

Novela opatrenia MFSR z  21.11.2018 č.MF/017028/2018-74 definuje v § 30e nový postup účtovania garantovanej energetickej efektívnosti, ktorý nadväzuje na novelu zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Upravuje sa postup účtovania o garantovanej energetickej službe ako na strane poskytovateľa (odseky 2 – 5), tak na strane prijímateľa garantovanej energetickej služby (odseky 6 – 8). O garantovanej energetickej službe na základe zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor (definícia služby je v odseku 1 písmeno a) sa účtuje v dvoch etapách, a to:

  • o vykonanom energetickom zhodnotení majetku a 
  • o prevádzkových službách.

Vykonanie energetického zhodnotenia majetku sa v účtovníctve poskytovateľa účtuje podľa princípov zákazkovej výroby. U prijímateľa tohto plnenia ide o technické zhodnotenie majetku. Na účtovanie o prevádzkových službách sa uplatňujú postupy platné pre poskytovanie a nákup ostatných služieb.

Vykonanie energetického zhodnotenia majetku sa v účtovníctve poskytovateľa účtuje podľa princípov zákazkovej výroby. U prijímateľa tohto plnenia ide o technické zhodnotenie majetku. Na účtovanie o prevádzkových službách sa uplatňujú postupy platné pre poskytovanie a nákup ostatných služieb.

Účtovanie poukazov

Novela ustanovuje tiež postup účtovania jednoúčelových poukazov a viacúčelových poukazov, ktoré budú zavedené novelou zákona o dani z pridanej hodnoty od 01.10.2019. Poukazom je nástroj, s ktorým je spojená povinnosť pre dodávateľa (vystavovateľa poukazu) poskytnúť službu alebo dodať tovar, na ktorý je poukaz vystavený a akceptovať tento poukaz ako platidlo – protihodnotu za dané plnenie. Držiteľ poukazu má na jeho základe nárok na získanie zodpovedajúceho tovaru alebo služby.

Postupy účtovania definujú poukaz ako ceninu (účet 213 – Ceniny) a upravujú postup účtovania u vystavovateľa poukazu. Vystavovateľ v čase predaja poukazu účtuje o výnosoch budúcich období (účet 384 – Výnosy budúcich období). Preúčtovanie na príslušný účet výnosov vystavovateľ uskutoční až v čase skutočného plnenia. Pri účtovaní je potrebné rozlišovať, či ide o jednoúčelový poukaz alebo o viacúčelový poukaz, a to nielen z dôvodu väzby na DPH ale aj z dôvodu samotného účtovania výnosov v reťazci vystavovateľ (§ 56 ods. 12 Postupov účtovania) – distribútor (§ 64 ods. 3 a § 75 ods.2 Postupov účtovania) – kupujúci (§ 47 ods,2 Postupov účtovania).

Účtovanie komodít

Ďalšie zmeny v postupoch účtovania sú menšieho rozsahu a týkajú sa  účtovania komodít. Komodity, s ktorými sa obchoduje na verejnom trhu a ktoré účtovná jednotka nadobudla za účelom ich ďalšieho predaja na verejnom trhu sa od 1. 1. 2019 účtujú ako krátkodobý finančný majetok podľa § 17 ods. 10 písmeno d) Postupov účtovania. Účtovná jednotka má týmto ku dňu zostavenia účtovnej závierky povinnosť preceniť ich reálnou hodnotou (na trhovú cenu podľa § 27 ods. 1 pí f) Zákona o účtovníctve) patričnými zápismi na účtoch 564 (§ 70 ods.4 Postupov účtovania) alebo 664 (§ 80 ods. 4 Postupov účtovania).

Úprava goodwillu

Do postupov účtovania –  § 37 ods. 12 pí d) Postupov účtovania – bola doplnená ďalšia úprava goodwillu a záporného goodwillu, o ktorom sa účtuje pri zlúčení, splynutí, alebo rozdelení u nástupníckej účtovnej jednotky. Konkrétne ide o úpravu goodwillu/záporného goodwillu o hodnotu oceňovacích rozdielov účtovaných u zanikajúcej účtovnej jednotky k majetku, ktorý obstarala v čase od nadobudnutia podielu nástupníckou účtovnou jednotkou.

Zúčtovaní výsledku hospodárenia

Malá úprava sa dotýka aj  spresnenia postupu účtovania pri zúčtovaní výsledku hospodárenia v schvaľovaní, konkrétne pri rozhodnutí orgánu účtovnej jednotky o prerozdelení účtovného zisku alebo o úhrade účtovnej straty. V novelizovaných postupoch účtovania v § 7 ods. 4  písmená a) a b) sa namiesto účtu 364 – Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku použije ľubovoľný účet skupiny 36 – Záväzky voči spoločníkom a združeniu. Namiesto účtu 354 – Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty je možné použiť ľubovoľný účet skupiny 35 – Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu.

Potrebujete s účtovníctvom, daňami alebo mzdami poradiť alebo pomôcť? Neváhajte sa na nás obrátiť a všetko za vás vyriešime.

Autori

Milan Černák

Managing Partner RSM SK
Zobraziť detail