Mimořádná daňová opatření v Česku a na Slovensku v souvislosti s šířením koronaviru

Česká republika

Ministryně financí využila v souvislosti s šířením koronaviru svých pravomocí, které jí dává daňový řád a rozhodla se prominout sankce za opožděná podání a související pozdní úhrady daní a dále některé správní poplatky. Detailní informace k jednotlivým opatřením se dozvíte v tomto článku.

Vláda přijala tato mimořádná opatření[1]:

  • Plošně budou prominuty pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to za podmínky podání daňového přiznání a zaplacení daně nejpozději do 1. července 2020, bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem. V praxi to znamená, že ti, kteří měli povinnost podat tato daňová přiznání nejpozději do 1. dubna 2020, mohou bez sankcí toto přiznání podat a daň z příjmů zaplatit až o 3 měsíce později.
  • Plošně bude prominuta pokuta za nepodání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč v roce 2020 bez nutnosti prokázat důvody související s koronavirem, pokud povinnost k její úhradě vznikla v období od 1. 3. 2020 do 31. 7. 2020. Dnes je ze zákona automaticky promíjena pouze první pokuta.
  • Plošně budou prominuty správní poplatky za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro žádosti podané do 31. července 2020.
  • Byl vydán Pokyn ze strany Generálního finančního ředitelství (D-44), na jehož základě je možné individuálně prominout úrok z prodlení, úrok z posečkaní částky a pokutu za nepodání kontrolního hlášení, a to pro období od 1. března do 31. července 2020, pokud bude prokázána spojitost s koronavirem (např. onemocnění nebo karanténa). Toto opatření dopadá na všechny daně spravované orgány podřízenými Ministerstvu financí (např. DPH) a na všechny daňové subjekty (fyzické osoby i podnikatele).
  • V případě, že bude na základě individuální žádosti prominut úrok z prodlení nebo bude povoleno posečkání úhrady daně nebo její rozložení na splátky, automaticky dojde i k prominutí pokuty za opožděné daňové přiznání, hlášení nebo vyúčtování, u níž zákon individuální prominutí nepřipouští.

Praktické dopady vybraných mimořádných opatření

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB

Pokud víte, že vám vznikne vratitelný přeplatek, je výhodné podat daňové přiznání co nejdříve a o vrácení přeplatku požádat. Finanční úřad vám přeplatek vrátí, a to nejpozději do 30 dnů od podání žádosti. Ministryně financí přislíbila, že se budou snažit vracet přeplatky v co nejkratší době.

Pokud víte, že například vlivem nastalé situace se vaše příjmy výrazně sníží, můžete také požádat finanční úřad o snížení záloh na daň z příjmů fyzických i právnických osob.

ZÁLOHA NA DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB SPLATNÁ K 15. ČERVNU 2020

Praktický dopad rozhodnutí bude ovšem nutné řešit i u zálohy splatné k 15. červnu 2020, která by u poplatníků s termínem podání daňového přiznání k 1. 4. 2020, měla být vypočtena již dle daňové povinnosti 2019. Pokud však do 15. června nebudete mít daňové přiznání zpracované, nebudete znát správnou výši této zálohy. Proto doporučujeme přiznání zpracovat včas, nebo požádat o prominutí této zálohy.

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Automatické posunutí termínu podání přiznání a termínu pro úhradu daně o 3 měsíce, tedy do 1. července 2020, se netýká podávání DPH přiznání. Termín pro podání DPH přiznání se nemění. Pokud by však došlo k prodlení s podáním nebo úhradou daně, je možné požádat o prominutí sankcí, pokud daňový subjekt prokáže, že opoždění bylo způsobeno v souvislosti s přijatými mimořádnými opatřeními.

SLOVENSKO

Ministerstvo financí zatím zveřejnilo jediné opatření, které má omezit počet lidí střetávající se na úřadech a to, že poplatníci, kteří nemají povinnosti komunikovat s daňovým úřadem elektronicky, mohou podat přiznání k dani z příjmů a daň uhradit v termínu do 31. 5. 2020. Za toto období nebude finanční správa vyměřovat žádné sankce[2].

Toto se netýká plátců DPH, právnických osob zapsaných v registru a fyzických osob podnikatelů, protože ti komunikují s finanční správou elektronicky.

Další případná opatření, která by pomohla zmírnit následky šíření koronaviru, jsou v současné době projednávána se zástupci podnikatelských sdružení. Vzhledem k politické situaci se dají případná další opatření očekávat až v následujících dnech.

[1] https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj/2020/financni-zpravodaj-cislo-4-2020-37851

[2] https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/opatrenia-danovnikov-suvislosti-koronavirusom.html

Autori

Milan Černák

Managing Partner RSM SK
Zobraziť detail