Zmeny v oblasti DPH, dane z príjmov, odvodov a ďalšie

Sadzba DPH od 1. 4. 2023

Novela zákona č. 9/2023 Z.z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, s účinnosťou od 1.4.2023 predlžuje uplatňovanie DPH vo výške 10% na vybrané rekreačné služby a reštauračné a stravovacie služby.

Zmeny v dani z príjmov

EÚ smernica – minimálna daň z príjmov

EÚ schválila minimálnu daň z príjmov právnických osôb vo výške 15% pre nadnárodné korporácie s obratom 750 mil. EUR a viac. Členské štáty majú smernicu implementovať do konca roku 2023. Cieľom je zabrániť prelievaniu ziskov do krajín s nižším daňovým zaťažením a zaviesť minimálne daňové zaťaženie pre veľké nadnárodné spoločnosti.

Registrácia na daň z príjmov z úradnej moci

Od 1.1.2023 bude finančná správa registrovať osoby zaregistrované v Živnostenskom registri a v Obchodnom registri z úradnej moci. Naopak – doteraz neregistrované fyzické osoby, ktoré začnú vykonávať inú SZČ alebo prenajímať v SR nehnuteľnosť okrem pozemku majú požiadať správcu dane o registráciu.

Nový daňovo uznateľný odpis pohľadávky a opravná položka k pohľadávkam od 1. 1. 2023

Rozširujú sa prípady odpisu pohľadávky jako daňového výdavku o prípad zániku pohľadávky v dôsledku úplného alebo čiastočného odpustenia pri verejnej alebo neverejnej preventívnej reštrukturalizácii podľa zákona č. 111/2022 Z.z. o riešení hroziaceho úpadku Dopĺňa sa možnosť zahrnovania tvorby opravných položiek k pohľadávkam voči dlžníkovi vo verejnej alebo neverejnej preventívnej reštrukturalizácii do daňových výdavkov.

Daňový bonus

Odporúčame fyzickým osobám uplatňovanie daňového bonusu na mesačnej báze. Osoba môže splniť podmienky nároku na mesačnej báze, ale na ročnej báze ich nesplní. Týka sa to osôb s nižšími príjmami. Ak už počas roka je priznaný v zmysle zákona nárok na daňový bonus a po prepočítaní ročného základu dane daňovník podmienky nároku nesplní, nestráca nárok na už priznaný daňový bonus.

U SZČO sa základ dane určuje po odpočítaní daňových výdavkov, preto môže mať SZČO nízky základ dane a získať limitovanú výšku daňového bonusu. Odporúčame uplatnenie daňového bonusu manželkou/om, ktorý má vyšší základ dane.

Kvalifikovaný elektronický podpis

K 31.12.2022 boli zneplatnené certifikáty pre KEP na elektronických občianskych preukazoch s čipom (eID) a elektronických cudzineckých dokladoch vydaných na území SR do 20.6.2021.

Novela zákona o službách zamestnanosti od 1. 1. 2023

Zavádza informačnú povinnosť pre tuzemského zamestnávateľa, ku ktorému bude vyslaný občan EÚ. Lehota na oznámenie vybraných údajov je 7 pracovných dní od dňa vyslania/dňa skončenia vyslania. Pokuta za nedodržanie povinnosti môže byť uložená do výšky 100 000 eur. Sumy stravného Od 1.1.2023 sa menia sumy stravného na 6,80 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín; 10,10 eur nad 12 až 18 hodín a 15,30 eur nad 18 hodín.

Minimálne zdravotné odvody zamestnanca

Minimálna výška preddavku na zdravotné poistenie zamestnanca je od 1. 1. 2023 naviazaná na životné minimum. 14% z 234,42 eur predstavuje 32,81 eur. Ak preddavok nedosiahne 32,81 eur (4% platí zamestnanec a 10% platí zamestnávateľ), rozdiel do 32,81 eur musí doplatiť zamestnanec.

Autori

Milan Černák

Managing Partner RSM SK
Zobraziť detail