Finančné due diligence a mačka vo vreci

Už od malička počúvame, že nie je dobré kupovať mačku vo vreci. Pri transakciách, v ktorých ide o kúpu podniku, teda rozhodne nie o málo, sa našťastie obvykle vrece a mačka dobre preskúmajú a až potom sa nakupuje. Finančné due diligence je medzi kupujúcim a predávajúcim dopredu dohodnutá previerka zameraná na účtovné a ekonomické aspekty spoločnosti, ktorú klient zvažuje kúpiť. V rámci tejto kontroly sa obvykle objavia riziká (a to i u auditovaných firiem), ktoré sa buď dajú ošetriť ešte pred samotnou realizáciou transakcie, alebo sa volí medzi zľavou z kúpnej ceny a poskytnutím záruk predávajúcim kupujúcemu. Samozrejme je možné robiť due diligence aj na popud predávajúceho a informácie sa potom prezentujú potenciálnym kupujúcim. V niektorých prípadoch sa stáva, že o plánovanej transakcii má informácie len najužšie vedenie ako na strane kupujúceho, tak na strane predávajúceho. Poradca toto plne rešpektuje a primárne sa zameriava na dokumenty pripravené v data roome (obvykle virtuálnom) a so svojimi otázkami sa potom obracia na určenú kontaktnú osobu. Klient býva o priebehu due diligence pravidelne informovaný (napr. jedenkrát týždenne). Má tak možnosť zasiahnuť do priebehu kontroly a prípadne nechať preveriť niektoré aspekty podrobnejšie.

Medzi najzávažnejšie nálezy finančného due diligence je možné napr. zaradiť:

  • Nezaznamenanie(potenciálneho) záväzku (napr. plynúceho zo súdneho sporu)
  • Nedobytné pohľadávky značnej hodnoty
  • Neplnenie zákonných povinností
  • Závislosť cieľovej spoločnosti na jednom (či niekoľko málo) zákazníkoch
  • Pomaloobrátkové zásoby atď.
V praxi sa veľmi často kombinuje finančné due diligence s daňovým, právnym a niekedy tiež technickým due diligence. Pri súčasnom priebehu previerok zameraných na vyššie uvedené oblasti je bežná kooperácia medzi jednotlivými tímami, lebo nálezy majú obvykle dopad na viaceré oblasti (napr. záväzky dlhú dobu po splatnosti môžu z finančného hľadiska znamenať negatívny cash flow z vymeraných úrokov, z daňového hľadiska môže nastať povinnosť záväzky dodaniť). Klient sa tak dostane k informáciam dôležitým pre správne rozhodovanie v priebehu transakcie. Nálezy z vykonaných due diligence sú spísane do prehľadnej správy, ktorú je možné využiť ako pre vyjednávanie o kúpnej cene tak i pre potreby získania financovania zamýšľanej transakcie. Samotný rozsah due diligence je voliteľný (z hľadiska skúmaných oblastí i období). Je možné preveriť buď len základné okruhy zaujímavé pre klienta, či rozsiahlu hĺbkovú kontrolu. Záleží na konkrétných potrebách. Spoločnosť RSM Consulting SK poskytuje mimo iného komplexné poradenstvo pri fúziach a akvizíciach, medzi čo proces due diligence tiež patrí. V rámci due diligence tak ponúka služby daňového a finančného due diligence nielen pre tuzemských, ale i pre zahraničných klientov. V prípade záujmu o viac informácii ohľadom due diligence sa na nás neváhajte obrátiť.