Kvalitný znalecký posudok ako dôkaz v súdnom konaní

V posledných rokoch sme zaznamenali rastúcu tendenciu v dopyte po znaleckých posudkoch pre účely súdneho konania. V praxi sa ukazuje, že kvalitne spracovaný znalecký posudok, ktorý si znalec dokáže v rámci súdneho konania pri výsluchu znalca obhájiť, predstavuje významný podklad pre nárokovanie ujmy a rozhodovanie súdu.

Nie je žiadnym tajomstvom, že kvalita znalcov či znaleckých ústavov na trhu je veľmi rozdielna a súdy sú nútené v prípade nekvalitných znaleckých posudkov (či už zadaných priamo súdom alebo predložených účastníkom konania) pristupovať k revíznym znaleckým posudkom, ktoré môžu závery predložených posudkov spochybniť, či úplne odmietnuť. Súdne konania sa potom stávajú nekonečnou vojnou znaleckých posudkov.

Ak účastník konania predloží súdu kvalitne spracovaný znalecký posudok, je predpoklad, že taký posudok môže v rámci konania uspieť. Súd by nemal odmietať posudok iba preto, že napr. druhá strana predloží posudok s diametrálne odlišnými závermi (čo je mimochodom bežnou praxou), ale mal by riadne znalecký posudok posúdiť z hľadiska toho, či sú jeho závery náležite odôvodnené. Či je posudok preskúmateľný, dostatočne doložený, relevantný v posudzovanej veci a zodpovedá pravidlám logického uvažovania, či sa znalec zaoberal všetkými skutočnosťami, ktorými sa zaoberať mal. Prípadné pochybnosti súdu či rozpory medzi znaleckými posudkami by sa mal súd snažiť vysvetliť výsluchom znalca/znalcov. Na základe toho, by si mal byť súd schopný urobiť vlastný názor na relevantnosť a kvalitu znaleckého posudku.

Častou chybou znalcov pri vyhotovovaní posudkov je skutočnosť, že sa znalci púšťajú do oblastí, ktoré im zhľadiska odbornosti neprislúchajú. Posudzujú otázky, ktoré sú právneho charakteru, svoje závery nezdôvodňujú, neuvádzajú zdroje použitých informácií. Posudky obsahujú ako vecné pochybenia, tak pochybenia technického charakteru vo výpočtoch. Pri výbere znalca a spracovaní posudku pre súdne konanie, je viac než v iných prípadoch dôležité zvoliť si znalca, ktorý má v tejto oblasti skúsenosti a má adekvátne znalecké oprávnenie. Dôležité je vybrať si takého znalca – odborníka, ktorý sa orientuje (či zorientuje) vposudzovanej problematike. Znalec vyhotoví znalecký posudok, ktorý bude vychádzať z dostupných podkladov a informácií. Tieto informácie budú v znaleckom posudku uvedené. Znalec bude schopný technicky i vecne správne posudok vyhotoviť, posudok riadne zdôvodní a bude schopný svoje tvrdenia potvrdiť priústnom výsluchu. Ústny výsluch znalca je podľa našich skúseností požadovaný v absolútnej väčšine prípadov posudkov vyhotovovaných pre súdne konanie.

Znalecký ústav RSM Consulting SK sa okrem iného zaoberá vyhotovovaním znaleckých posudkov pre účely súdnych sporov ako znalecký ústav zapísaný na zozname znaleckých ústavov Ministerstva spravodlivostiSR pro obor Ekonomika.

Pre viac informácií nás kontaktujte, radi Vám poradíme.

Autori

Jiří Skotnica

Head of Valuation
Zobraziť detail