Poprední európski podnikatelia podporujú EÚ a neprajú si odchod Veľkej Británie

Nový prieskum vypracovaný programom Cien pre európskych podnikateľov „European Business Awards“ sponzorovaným sieťou RSM, ktorého sa zúčastnili čelní predstavitelia podnikateľskej sféry z 32 krajín Európy, dokazuje silnú podporu Európskej únii. 84 % týchto popredných predstaviteľov európskeho priemyslu a obchodu je presvedčených, že členstvo ich krajiny v EÚ ma pozitívny vplyv na ich podnikanie, 83 % z nich sa domnieva, že členstvo v EÚ má pozitívny vplyv na ich krajinu, a 79 % má za to, že členstvo v EU má pozitívny vplyv na nich samotných. Ďalej sa 67 % opýtaných domnieva, že by sa na propagáciu EÚ a širšej verejnosti vo svojej krajine nejakým spôsobom malo tiež podieľať. Medzi hlavné dôvody podpory EÚ boli uvedené ekonomické výhody, ktoré z členstva vyplývajú, konkurencieschopná pozícia EÚ voči Číne, Rusku a Spojeným štátom a význam, aký má počas súčasnej situácie integrácia, stabilita a jednota. Náklady a byrokraciu zmieňovala menšina opýtaných. Adrian Tripp, výkonný riaditeľ súťaže European Business Awards, povedal: „Z týchto presvedčivých výsledkov je zrejmé, že európska podnikateľská verejnosť má v otázke EÚ jasno: výhody prevažujú nad nákladmi. Z širšieho hľadiska má najväčší význam stabilita a integrácia.“ Adrian Tripp dodáva: „V súťaži European Business Awards výhody, ktoré EÚ má, vidíme každý deň, v každej firme, v každej krajine. Vytvárajú ekonomické príležitosti, odstraňujú bariéry a budujú porozumenie. Jednotné spoločenstvo európskych podnikateľov je neoddeliteľnou súčasťou bezpečnejšej budúcnosti nás všetkých.“ V prieskume, ktorý uskutočnila najväčšia európska súťaž European Business Awards, ktorá v súčasnosti vstúpila do už 9. ročníka a ktorú od jej  začiatku podporuje sieť RSM, boli  poprední podnikatelia takisto pýtaní na to, či by Veľká Británia mala zostať členom EÚ. Z výsledkov vyplýva, že 86 % popredných predstaviteľov európskej podnikateľskej sféry* sa domnieva, že by Veľká Británia mala členom EÚ zostať, a 11 % uviedlo, že by Veľká Británia mala z EÚ vystúpiť. Prieskum ďalej zistil, že väčšina respondentov je presvedčená, že vystúpenie Veľkej Británie z EÚ by  malo negatívny dopad na všetkých zúčastnených. 84 % respondentov je presvedčených, že by odchod Veľkej Británie z EÚ mal negatívny vplyv na samotnú Európsku úniu, 76 % sa domnieva, že by mal negatívny vplyv na britské hospodárstvo a  67 % sa domnieva, že by mal negatívny dopad na ekonomiku ich krajiny. 25 % respondentov uvádzajúcich, že Veľká Británia by mala v Európskej únii zostať, bolo z Veľkej Británie. Jean Stephens, výkonná riaditeľka RSM, siedmej najväčšej siete nezávislých audítorských, daňových a poradenských firiem uviedla: „Eurozóna je najväčším obchodným partnerom Veľkej Británie a možný dopad, ktorý by britský odchod z EÚ mal  na našich klientov po celom svete, by bol významný. Tento prieskum jasne ukazuje, že poprední európski a britskí predstavitelia obchodu a priemyslu si jasne uvedomujú, že Európa si musí udržovať svoju konkurencieschopnosť na globálnom trhu, k čomu je členstvo Veľkej Británie kľúčovým predpokladom.“ Hlavným cieľom súťaže European Business Awards je podporovať rozvoj silnejšieho a úspešnejšieho prostredia po celej Európe. Viac informácii o súťaži  EBA a sieti RMS získate na získate na webových stránkach www.businessawardseurope.com nebo www.rsmi.com. Čo si myslíte Vy? Napíšte nám Váš názor, zaujíma nás.

O prieskume

  • Prieskumu sa zúčastnilo 437 popredných predstaviteľov európskeho priemyslu a obchodu z 32 európskych krajín, vrátane 124 účastníkov z Veľkej Británie, a z viac ako 25 odvetví, pričom n a technológie, výroba a maloobchod a spotrebný tovar (FMCG).
  • *Prieskumu sa zúčastnili riaditelia spoločností ocenených v rámci súťaže European Business Awards, do ktorej sa môžu prihlásiť účastníci spĺňajúci prísne kritéria v oblasti finančného úspechu, rastu, etiky a inovácii.
  • Z hľadiska veľkosti sa jednalo od malých a stredných podnikov až po veľké nadnárodné spoločnosti.
  • Podrobné štatistiky a písomné odpovede sú k dispozícii.
  • 170 účastníkov je ochotných sa k prieskumu vyjadriť.

O súťaži European Business Awards

Hlavným cieľom súťaže European Business Awards podporovať silnejšie a úspešnejšie podnikateľské prostredie po celej Európe. Prosperita, sociálny systém a systém zdravotnej starostlivosti všetkých občanov Európy závisí na tom, ako sa podnikateľom podarí vytvoriť ešte silnejšie, inovatívnejšie, úspešnejšie, medzinárodnejšie a etickejšie podnikateľské prostredie – také ktoré je tlčúcim srdcom stále globalizovanejšej ekonomiky. Program cien European Business Awards slúži európskym podnikateľom troma spôsobmi:
  • Oslavuje a potvrdzuje úspechy jednotlivcov i organizácii.
  • Podnikateľskému prostrediu predkladá a propaguje príklady, ku ktorým môžu vzhliadať.
  • S európskymi podnikateľmi nadväzuje diskusiu o kľúčových otázkach.
Program cien European Business Awards vstúpil do svojho deviateho ročníka. V minulom roku prilákal viac než 24 000 firiem a vo verejnom hlasovaní bolo odovzdaných viac ako 150 000 hlasov z celej Európy. www.businessawardseurope.com.

O RSM International

RSM International je siedma najväčšia sieť nezávislých audítorských, daňových a účtovných firiem zahŕňajúcich viac ako 112 krajín, 700 pobočiek a 37.400 pracovníkov po celom svete. Celkový príjem siete je 4,4 mld. USD. RSM je šiestym najväčším poskytovateľom daňových, audítorských a účtovných služieb na svete. Sieť RSM International je hlavným sponzorom a korporátnym podporovateľom súťaže European Business Awards, ktorej cieľom je presadzovať vynikajúcu kvalitu a vyzdvihovať výnimočné úspechy v podnikaní. RSM International je členom asociácie Forum of Firms, ktorá má za cieľ podporovať konzistentné a vysoko kvalitné štandardy výkazníctva a audítorskej praxe po celom svete. RSM je značka, ktorú používa sieť nezávislých účtovných a poradenských firiem, z ktorých každá podniká vo svojom vlastnom mene. RSM International Limited neposkytuje účtovné ani poradenské služby. Členské firmy siete RSM spája spoločná vízia poskytovať profesionálne služby vysokej kvality, a to ako na národných trhoch, tak pri uplatňovaní potrieb medzinárodných profesionálnych služieb svojich klientov. www.rsmi.com