Dlhodobá správa rodinných investícií vyžaduje definované pravidlá a pravidelnú kontrolu

Nájsť správne momentum pre nákup respektíve predaj cenného papiera je snom každého investora. Niekedy sa to podarí, avšak mať takéto šťastie dlhodobo je neudržateľné a nemajú ho ani najvýznamnejší investori. Jedinou riešením je byť neustále prítomný na trhu a mať investície rozložené tak, aby zodpovedali vašim investičným zámerom a schopnosti znášať podstupované riziko. Podľa niektorých štúdií sa pri dlhodobom investovaní faktor alokácie investície (teda parameter „kam som investoval“) podieľal na konečnom úspechu z viac ako 80%, zatiaľ čo správny vstup či výstup z investície (teda parameter „kedy som investoval“) len niečo nad 10%.

Rodinné investície sú nedeliteľnou súčasťou rodinného majetku. Z mojej dlhodobej skúsenosti sa ukazuje, že napriek tomu, že rodiny túto časť majetku považujú za významnú, málokedy jej venuje adekvátnu pozornosť. To je spôsobené samotnou podstatou investovania na kapitálových trhoch, ktorá je rodinám často vzdialená. Kvôli tomu nevedia svoju bankárovi správne zadať svoju požiadavku, ktorá sa často obmedzí na dopyt na vypracovanie ponuky na majetok v danom objeme. Bankár potom pripraví návrh s ohľadom na možnosti svojej banky a prezentuje ju klientovi. Často je rozhodujúcim prvkom pre rozhodnutie ponúkaný očakávaný výnos a poplatková politika danej banky.

Rodina však chce svoj majetok diverzifikovať. S podobným dopytom osloví viacero bánk a sa rozhodne pre tri-štyri banky, ktorým zverí svoje financie. Takto vzniknú tri – štyri portfóliá, ktoré však, okrem mena majiteľa, nespája vôbec nič. V takom prípade nemôžeme hovoriť o nejakej zásadnej diverzifikácii. Ponuky bánk, budované v rovnakom časovom okamihu, budú plus-mínus rovnaké. Ak bude vhodným inštrumentom v danej dobe konkrétny cenný papier alebo sektor, potom si môžete byť istý, že tento cenný papier nájdete v každom navrhovanom portfóliu. Ak daný cenný papier v dobe zastihne pokles, potom tento pokles zastihne všetky portfóliá. Je teda zrejmé, že o nejakej diverzifikácii nemôže byť reč. Žiaľ málokto si uvedomuje, že diverzifikácia sa nedosiahne vyšším počtom správcov, ale vhodným zložením a kombináciou jednotlivých portfólií.

Z tohto dôvodu je potrebné pred oslovením konkrétnych bánk definovať rodinnú strategickú alokáciu aktív a bankám zadať špecifické zadanie pre konkrétnu oblasť, ktorú im chceme zveriť. A následne jednotlivé ponuky podľa takého zadania vyhodnocovať. Takto dosiahnete v dlhodobom pohľade skutočne globálne diverzifikované portfólio so širokým dosahom. Následne ale je potrebné aj podľa tohto kľúča jednotlivé výsledky bánk a správcov vyhodnocovať. V prípade, ak niektoré aktívum výrazne prekročí svoj limit, portfólia realokovať.

Okrem tradičných tried aktív, ako sú akcie a dlhopisy, sa dnes do popredia dostávajú aj nové triedy aktív ako je venture capital či private equity. Investícia do nich však vyžaduje podrobnejšiu analýzu jednotlivých správcov, prípadne samotných projektov. A aj v tomto prípade sa podcenenie, či neznalosť môže veľmi nepríjemne odzrkadliť na konečnom výsledku. Tradičnou úlohou Family Office je pomôcť rodinám s alokáciou aktív a komunikáciou s bankami. Správna komunikácia medzi rodinou a bankami resp. správcami výrazne napomáha dobrému zadaniu úlohy zo strany rodiny a jej správnemu pochopeniu zo strany banky. Tradične sa jedná o tú časť majetku, ktorá by mala byť riadená obzvlášť konzervatívne a obozretne, tomu je preto potrebné venovať adekvátnu pozornosť.

Autori

Milan Černák

Managing Partner RSM SK
Zobraziť detail