Druhé, takmer rodinné stretnutie o rodinnom podnikaní, prebehlo 6. novembra 2015 v hoteli Slamený dom v Košiciach

Aj druhé stretnutie, ktoré sme usporiadali v spolupráci so slovenským Amropom, sa stretlo s veľkým záujmom významných podnikatelských rodín z východného Slovenska. Nižšie nájdete prednášajúcich ako aj témy, ktorým sme sa venovali.

Ako zrealizovať zisk z celoživotného podnikania (RSM Consulting SK)

Marek Rosenbaum je zakladajúci člen RSM Consulting SK, ktorá je na trhu ekonomického poradenstva viac ako 22 rokov. V súčasnej dobe riadi tím M&A a zameriava sa predovšetkým na nákupy a predaje firiem, vedenie rozsiahlych projektov naprieč celou spoločnosťou. Sám je aktívnym investorom vo viacerých spoločnostiach v energetike, logistike, strojárstve a IT. Podieľal sa na riadení projektov, medzi ktoré patrila fúzia spoločností Pepsi-Cola a Toma, prevzatie spoločnosti Nestlé Čokoládovny, prevzatie spoločnosti YTONG, predaj časti podniku PricewaterhouseCoopers Česká republika, predaj časti podniku Procter & Gamble Czech Republic, zlúčenie spoločností Dunlop Pneu a Goodyear, akvizícia akcií spoločnosti MSA, akvizícia akcií spoločnosti Kostelecké uzeniny, akvizícia akcií a povinná ponuka prevzatia pre České Radiokomunikace, prevod ochranných známok spoločnosti Schöller zmrzlina a mrazené výrobky, rozdelenie spoločnosti OREA a ďalšie. Cieľom Marekovej prezentácie je predstaviť Vám možnosti, ktoré máte pri plánovaní budúcnosti Vášho podniku smerom k Vašej rodine, blízkemu a širšiemu okoliu, samotnej firme a jej manažmentu.

Rodinný holding ako nástroj na správu rodinného majetku  (RSM Consulting SK)

Michal Šubín vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave. Je odborníkom dlhodobo pôsobiacim v oblasti predaja investičných inštrumentov, správy majetku a privátneho bankovníctva, kde dosiahol výborné obchodné výsledky. Primárne sa zameriava na B2B komunikáciu s individuálnymi klientmi a odbornou komunitou. Má aktívne skúsenosti s budovaním a riadením tímu s viac ako 20 pracovníkmi, s tvorbou vnútropodnikových procesov a komunikácie. Disponuje dlhoročnou praxou v oblasti definovania obchodných cieľov a zodpovedností za ich dosahovanie. Do sveta investícií vstúpil v roku 1998, v rokoch 2001 až 2005 bol vedúcim organizačnej zložky luxemburských investičných fondov na Slovensku. Následne deväť rokov viedol odbor privátneho bankovníctva spoločnosti Privatbanka, a.s., kde postupne vybudoval tím privátnych bankárov, podieľal sa na tvorbe vnútorných štruktúr banky a odboru a komunikoval s kľúčovými klientmi banky. Prezentácia Michala slúži ako inšpirácia na vytvorenie rodinného holdingu ako nástroja na správu rodinného majetku, dôvody pre jeho vytvorenie, možnosti jeho správy, vnútornej organizácie, význam a vytvorenie akcionárskej dohody a rodinnej ústavy.

Praktické príklady riešení problematiky medzigeneračného presunu majetku (RSM Consulting SK)

Monika Marečková v dialógu s ostatnými prednášajúcimi na tému zaujímavých príkladov riešení špecifických rodinných prípadov českých a slovenských podnikateľských rodov, problematiky medzigeneračného presunu majetku, korporátnych riešení a štruktúrovania majetku. Monika Marečková pracovala 12 rokov v spoločnosti CIMEX, kde bola finančnou riaditeľkou celého koncernu a podpredsedníčkou predstavenstva materskej spoločnosti. Bola garantom približne dvadsiatich významných reštrukturalizačných projektov v skupine. Tvorila stratégiu ďalšieho rozvoja tejto úspešnej rodinné firmy so zodpovednosťou za finančné riadenie, plánovanie, účtovníctvo a konsolidáciu. V roku 2006 sa pridala k tímu RSM Consulting SK kde riadila oddelenie Corporate Finance. Pod jej vedením ožilo viac ako tridsať úspešných transakcií, predovšetkým fúzií a akvizícií a tak isto aj projekty financovania a refinancovania. V roku 2010 bola menovaná Managing partnerkou so zodpovednosťou za vedenie celej spoločnosti. Pod jej vedením sa TACOMA stala súčasťou jednej z najväčších poradenských sietí na svete – RSM International. Každé riešenie medzigeneračného presunu majetku a jeho následnej správy je iné a vyžaduje odlišný prístup, ktorý v plnej miere zohľadní špecifikum tej-ktorej rodiny a biznisu, ktorý spravuje.

Nástupníctvo v spoločnosti (Amrop)

Mario Fondati je partnerom v spoločnosti Amrop a členom Strategickej rady Jenewein Group. Je garantom rozvoja spolupráce so spoločnosťami s lokálnym a rodinným typom vlastníctva a zodpovedá za vedenie profesionálnych tímov v oblasti Executive Search & Leadership Consulting. Mario má skúsenosti s vedením a realizáciou medzinárodných projektov v stredoeurópskom regióne na úrovni vrcholového a stredného manažmentu a vysoko špecializovaných pozícií. Jeho primárna zodpovednosť je za vedenie projektov v sektoroch Automotive & Industrial a Technology a intenzívne sa venuje oblasti rodinných firiem, kde pomáha majiteľom hľadať optimálne riešenia v oblastiach plánovania nástupníctva, ďalšieho profesionálneho rozvoja členov rodiny, jasného zadefinovania roly vlastníka a riaditeľa a organizačno-procesnému poradenstvu. Zároveň napomáha skvalitňovaniu manažérskych tímov podporou pri obsadzovaní kľúčových pozícií externými manažérmi. Pred príchodom do spoločnosti v roku 2010 pracoval pre inú medzinárodnú spoločnosť v oblasti Executive Search so zodpovednosťou za vedenie a realizáciu vlastných obchodných prípadov. Do oblasti poradenstva prešiel z manažérskej úrovne v rámci telekomunikačného sektora, kde viedol tímy v oblasti podpory predaja, marketingu, plánovania a kvality. Vo svojom vystúpení chce Mario poukázať na pozitívy aj negatíva riešenia nástupníctva v rodinných firmách rodinnými príslušníkmi a externými najatými manažérmi. Na niekoľkých príkladoch z praxe (vrátane zahraničných) poukáže aj na možnosť spolupráce majiteľa/nástupcu s externým manažérom.

Odchod z roly majiteľa – riaditeľa (Amrop)

Vladimír Homoľa vyštudoval Elektrotechnickú fakultu na Vysokej škole technickej v Košiciach so zameraním na elektronické počítače. Počas pracovnej kariéry zastával post vedúceho výpočtového strediska, ekonomického riaditeľa a regionálneho riaditeľa poisťovne. Od roku 2007 sa venuje tréningom a koučovaniu so zameraním na posilňovanie a rozvoj angažovanosti a interaktivity v riadení, rozvoji a vo vzdelávaní. Je absolventom viacerých vzdelávacích programov akreditovaných ICF (International Coach Federation): The Art and Science of Coaching a Coaching Team Thinking and Team Innovation, Erickson College so sídlom vo Vancouveri v Kanade. Ďalej Emotional Inteligence in Coaching and Leadership a Co-Active Coaching Fundamentals. Ako kouč a tréner pracoval pre spoločnosti U. S. Steel, Bell Slovensko, a. s., ONYX, a. s., Elcom, s. r. o., Botex, s. r. o., EVASPORT, s. r. o. a LKT, s. r. o. Je profesionálny kouč a tréner koučovacích zručností, za ktorého hovorí jeho práca a dosiahnuté výsledky. Vladimír sa v prezentácii bude venovať osobe majiteľa/zakladateľa, možnostiam jeho ďalšieho pôsobenia vo firme v rôznych rolách, prípadne presmerovania svojej energie na iné podnikateľské projekty.