Rodinný holding – konsolidácia majetku, primárny krok k získaniu prehľadu o majetku, k jeho ochrane a postupnému ďalšiemu rozvoju.

Úlohou Family Office je byť hlavným koordinátorom celého procesu, ktorý pre rodinu zastreší všetky etapy budovania rodinného holdingu, od výberu vhodnej štruktúry cez samotný proces implementácie. Po ukončení procesu transformácie, nastavení vnútorných pravidiel fungovania Family Office preberá zodpovednosť za jeho následnú správu, vedenie účtovníctva, daňového a právneho poradenstva a auditu. Jeho úlohou je zabezpečiť komunikáciu vo vnútri Rodinného holdingu a eliminovať prípadne rozpory. Jediným klientom je rodina ako celok, ochrana majetku a záujmov celku a jej rozvoj. Základným predpokladom dobre riadeného rodinného majetku je mať v ňom poriadok, v pravidelných dátumoch poznať svoju celkovú situáciu, príležitosti, ako aj prípadné riziká. Je veľmi užitočné vedieť, aké cashflow môže rodina očakávať, v akej likviditnej pozícii, s ohľadom na štruktúru a stav jednotlivých zložiek majetku, sa nachádza a podobne. Za týmto účelom je veľmi žiaduce, aby rodina svoj majetok postupne konsolidovala do jedného celku. Súčasne, štruktúra tohto celku môže byť odlišná a jej konečná voľba bude prirodzene závislá od povahy podnikania rodiny a majetku, ktorým rodina disponuje. Okrem prehľadu a transparentnosti v majetku je konsolidácia dôležitá aj z dôvodu jeho ochrany, pričom riziko, ktorému môže rodina čeliť, nemusí byť v danej chvíli externé…. Konsolidovanie majetku môže byť v niektorých rodinných situáciách aj veľmi efektívny nástroj na predchádzanie problémov v blízkej či ďalekej budúcnosti. Dnes si v krátkosti predstavíme konsolidáciu majetku do tzv. Rodinného holdingu. Základným cieľom je konsolidácia majetku, presun majetkových vzťahov, nastavenie nových majetkových vzťahov, riešenie dlhodobých príjmov rodiny a jej okolia a súčasne aj zabránenie možných negatívnych vplyvov jednotlivých členov rodiny na časť, alebo celý majetok. V prvom kroku dochádza k samotnému založeniu potrebnej korporátnej štruktúry, ktorá môže mať podobu obchodnej spoločnosti, rôzné formy fondov, nadácie, a podobne. Ako je uvedené vyššie, forma štruktúry záleží na potrebe rodiny ale vopred upozorňujeme, že sa zriaďuje niečo, čo tu má existovať ďalších 100 rokov. O konečnej podobe by teda nemal rozhodovať výlučne aktuálny stav legislatívneho prostredia tak, ako je to dnes vidieť v niektorých prípadoch konsolidácie. V procese implementácie následne dochádza k presunu majetku tak, že budúcim majiteľom všetkých podnikateľských aktivít rodiny sa stane Rodinný holding. Samotný presun majetku musí byť prísne v súlade s legislatívou, musí byť adekvátne ocenený, musí prebehnúť pod relevantným daňovým a právnym dohľadom. Je možné, že niektoré zložky rodinného majetku nebude z daňových dôvodov ideálne presúvať. V tomto prípade však opäť upozorňujeme, že sa rodina rozhodla vytvoriť štruktúru na desiatky rokov. Z tohto pohľadu považujeme za veľmi dôležité, aby uvedená štruktúra bola realizovaná bez akejkoľvek pochybnosti (napríklad daňových), ktorú by mohol niekto v budúcnosti využiť a napadnúť. Akcionármi rodinného holdingu sa stanú členovia rodiny v takom pomere a rozložení, aký bude v rodine dohodnutý. Akcionárska dohoda následne presne definuje práva a povinnosti jednotlivých členov rodiny. Predstavuje akúsi základnú ústavu rodiny. Akcionári rodinného holdingu následne menujú manažmenty jednotlivých spoločností, ktoré rodinný holding ovláda, resp. relevantne vykonáva svoje akcionárske práva v spoločnostiach, kde drží minoritnú pozíciu. Súčasťou rodinného holdingu sa stane aj finančný majetok, ktorý bol predtým vedený na majetkovom účte v banke/ách. Tento presun môže slúžiť aj na renegociovanie podmienok správy CP a prípadnú zmenu investičnej stratégie.