Rozhovor s Rolfom Mählmannom, Head of Family Owned&Managed Businesses spoločnosti RSM Deutschland

V ďalšom z pravidelných blogov na tému Family Office sa vydáme do Brém, slobodného hansovného mesta, kde má tradícia rodinných firiem skutočne hlboké korene. História rodinného podnikania ponúka veľké skúsenosti s presunom majetku medzi jednotlivými generáciami a môže inšpirovať úspešné rodiny v Čechách a na Slovensku. Na názory a skúsenosti s problematikou nástupníctva v rodinných podnikoch sme sa spýtali pána Rolfa Mählmanna, člena predstavenstva a riaditeľa Family Owned&Managed Businesses spoločnosti RSM Deutschland. Rolf sa problematikou rodinných firiem zaoberá mnoho rokov, v podstate celú svoju profesionálnu praxu. Téma presunu majetku z rodičov na deti je v prostredí strednej Európy prirodzene nová. V Nemecku má však, s ohľadom na silnú tradíciu rodinného podnikania, svoje pevné miesto a pravidlá. Kedy sa úspešné podnikateľské rody začínajú zaoberať presunom majetku na svoje deti? Hoci sa problematika presunu majetku na potomstvo môže spájať až s vyšším vekom rodiča, v Nemecku sa tejto problematike venujeme de facto od malička. Jednak nás k tomu motivuje daňový režim v oblasti nastavenia dedičských daní a jednak je to veľká téma už pri svadbe syna alebo dcéry. Ktoré rozhodujúce fakty je potrebné zobrať pri budovaní stratégie do úvahy? Najprv  je veľmi dôležité porozumieť očakávaniam a predstave staršej generácie. To je nevyhnutné  pre vývoj individuálneho plánu nástupníctva. Je niekoľko zásadných faktorov, ktoré je potrebné zohľadniť. Primárne hrá dôležitú úlohu rozhodnutie odísť do dôchodku  a predpokladaná forma a podoba rozdelenia dedičstva. Je potrebné zobrať do úvahy spôsob fungovania rodiny, emocionálne prepojenia, ktoré sa budovali dlhé roky. Urobiť v nich radikálnu zmenu a nezohľadniť tieto väzby, by mohlo mať pre dedičstvo a fungovanie rodiny po odchode rodičov skutočne až katastrofálne následky. V našej praxi v oblasti privátneho poradenstva často organizujeme nástupníctvo do viacerých krokov. Tento proces môže byť naplánovaný aj na viac ako jedno desaťročie. Behom prvých rokov sa deti stanú spoluvlastníkmi rodinného podniku s minoritným podielom. Následne po preukázaní ich práce môže byť tento podiel  navýšený. V záverečnej fáze, často až o veľa rokov neskôr, získajú zostávajúci podiel akcií. Staršia generácia si navyše často ponecháva významné hlasovacie právo na valnom zhromaždení akcionárov. Následne do hry vstupujú faktory skôr technické a právne. T.j. je potrebné zohľadniť spôsob a fungovanie rodinného podnikania, reálne ohodnotiť možný prínos potomkov pre jeho budúcnosť , strategicky naplánovať ich úlohu v rodinnom podnikaní (pričom výsledkom môže byť aj ich vynechanie na aktívnej správe majetku). Ďalej právne a daňové skutočnosti tak, aby bol celý proces realizovaný maximálne transparentne a čisto a bol z tohto pohľadu nenapadnuteľný. Celé plánovanie, jeho príprava a vývoj, môže byť časovo náročný, môže trvať 2 až 3 roky. Spomenuli ste, že témou presunu majetku sa v Nemecku začínate venovať už pri svadbe. Nie je to skoro? Na presun majetku medzi generáciami je potrebné sa pozrieť s maximálne chladnou hlavou. Je potrebné chápať, že svadbou sa do rodiny dostáva externý faktor v podobe manžela alebo manželky. Tí ale neprichádzajú sami. Do rodiny sa spolu s nimi dostáva aj ich rodina, a to so všetkými kladmi ako aj zápormi. Uzatvorená predmanželská zmluva preto tradične predstavuje kľúč k rodinnému majetku, pretože jej ambíciou je prirodzene tento majetok ochrániť a predstavuje istú poistku pred negatívnymi externými vplyvmi. Súčasne si ale treba uvedomiť, že inštitút predmanželskej zmluvy existuje dlhé roky a je braný ako súčasť rodinného života. Nie je to teda nič nečakané a všetci by mali chápať jeho úlohu, t.j. nie obmedzovať, ale chrániť. V prípade väčších rodín s významným majetkom máme dobré skúsenosti s vytvorením Rodinnej ústavy. Tá zahŕňa základnú filozofiu rodiny, všeobecné predstavy ohľadom nástupníctva a technické podrobnosti týkajúce sa spolupráce naprieč generáciami. A čo dedičská daň? Prirodzene, v Nemecku máme dedičskú daň a to je tiež jeden z faktorov, ktorý núti rodiny sa postupnému presunu majetku venovať dostatočne zavčasu. Platí napríklad pravidlo, že rodič môže bez dane presunúť svojim deťom majetok v hodnote 400tis EUR jeden krát za 10 rokov. Prerozdelenie rodinného majetku prebieha na rozličných úrovniach a vzťahoch. Rodičia formulujú svoje dedičstvo smerom k rozličným generáciám svojej rodiny. Ich vlastné deti získavajú priamy prístup k zdroju výnosov rodiny, rozdeľujú sa akcie, definuje sa spôsob s ich nakladaním. Rovnako môžu starí rodičia vytvoriť fondy, určené pre svojich vnukov alebo vnučky. Tieto môžu byť určené na financovanie ich štúdia, ako aj ako pomoc pri začatí samostatného života a podobne. Predovšetkým ale ide o zachovanie výdobytkov ich celoživotnej práce a práce ich predkov pre prospech ďalších generácií. Succession planning (plán nástupníctva) obsahuje nielen pravidlá ako previesť majetok na ďalšie pokolenie, ale súčasne aj pravidlá, ako sa budúci majitelia rodinného majetku postarajú o svojich rodičov …. Samozrejme, súčasťou presunu majetku je aj povinnosť detí náležite sa postarať o svojich rodičov, zabezpečiť im primerané bývanie a príjmy, ale aj napríklad financovanie zodpovedajúcej zdravotnej starostlivosti. Súčasne má rodič niekoľko nástrojov, ako sám seba ochrániť pred prípadnými problémami. Napríklad zachovaním si hlasovacích práv s rodinnej firme…. Napríklad do darovacej zmluvy zahŕňame niekoľko pravidiel pre odstúpenie tak, aby darca mohol svoj dar vziať späť. Táto situácia môže nastať v prípadoch, kedy obdarovaný zomrie skôr ako darca, obdarovaný sa stane drogovo závislým, prípadne je uväznený. Rovnako na tieto skutočnosti pamätá aj Rodinná ústava. Sú pravidlá týkajúce sa dedenia a rozdeľovania majetku definované striktne, alebo sa v čase menia a prispôsobujú sa životu? Každá rodina sa vyvíja a rovnako sa pravidlá rozdelenia a narábania s majetkom musia situácii prispôsobiť. Z tohto dôvodu je v mnohých prípadoch praktické predávanie majetku realizované vo viacerých krokoch. Succession planning je teda skutočne komplexná téma. Čo ďalšie očakávajú rodiny od svojho Family Office? Podľa mojej osobnej skúsenosti začína úloha Family Office na úrovni podobnej finančného poradcu rodiny. Jeho úlohou je na začiatku starať sa o účtovníctvo a dane, postupne ako si získava dôveru rodiny sa stáva poradcom v oblastiach investovania, komunikuje s bankami, postupne konsoliduje rodinný majetok a na konci sa de facto stane finančným riaditeľom rodiny. Hlavný reprezentant rodiny, t.j. hlava rodiny tento prístup tradične oceňuje a primárne, ak sa jedná o osobu, ktorá je mentálne vzdialený od problematiky financií, investícií a účtovníctva, je táto služba akéhosi par – time CFO veľmi vítaná. Family Office často preberá do svojej zodpovednosti komunikáciu s jednotlivými bankami a zastupuje klienta pri jednaní s nimi. Z vyššie uvedeného je zrejmé, že Family Office musí byť k dispozícii a tradične sa s hlavou tej – ktorej rodiny stretávam raz za mesiac. Ďakujeme za rozhovor.