Nový zákon o minimálnej dani pre nadnárodné korporácie

Minimálna daň z príjmov pre nadnárodné korporácie

Smernica EÚ č. 2022/2523 zo 14. 12. 2022 o zabezpečení globálnej minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín a veľkých vnútroštátnych skupín v Únii bola implementovaná do slovenského právneho poriadku.

S účinnosťou od 31. 12. 2023 bol schválený nový zákon č. 507/2023 o dorovnávacej dani na zabezpečenie minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín.

Zákon zavádza dorovnávaciu daň pre nadnárodné skupiny a veľké vnútroštátne skupiny s ročným obratom 750 mil. eur a viac, dosiahnutom najmenej v dvoch účtovných obdobiach zo štyroch účtovných období bezprostredne predchádzajúcich analyzovanému účtovnému obdobiu.

Dorovnávacia daň sa uplatní v prípade ak efektívna daňová sadzba nedosiahne výšku 15 %.

Lehota na podanie daňového priznania k dorovnávacej dani bude 15 mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia. V rovnakej lehote bude daň aj splatná. Daňové priznanie sa bude podávať elektronicky.

V prvom prechodnom období, t.j. za obdobie začínajúce najskôr 31.12.2023 sa lehota na podanie daňového priznania automaticky predlžuje o 3 mesiace. V prípade daňového priznania za kalendárny rok 2024 teda lehota uplynie na konci júna 2026.

Pokuta za nesplnenie oznamovacej povinnosti, prípadne za nepodanie daňového priznania môže byť uložená vo výške 1500 až 50 000 eur, a to aj opakovane.

Autori

Milan Černák

Managing Partner RSM SK
Zobraziť detail