Spracovanie účtovníctva 

Čo znamená získať účtovné služby od stabilného partnera s viac ako 30-ročnými skúsenosťami v odbore?

Komplexné vedenie účtovníctva je jednou z našich hlavných služieb, ktoré poskytujeme už takmer 30 rokov. Zabezpečíme pre vás nielen spracovanie bežnej účtovnej agendy na dennej, mesačnej alebo štvrťročnej báze podľa vašich individuálnych potrieb, ale aj zostavenie ročnej účtovnej závierky.

Čo zahŕňa spracovanie účtovníctva?

Vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve

 • Účtovanie všetkých transakcií na základe získaných dokladov.Účtovanie prijatých, vydaných, dobropisovaných faktúr, ostatných pohľadávok a záväzkov.
 • Účtovanie banky a pokladnice, príprava bankových príkazov.
 • Účtovanie uzávierkových operácií.
 • Kontrola dokladov a zostatkov položiek v účtovnej závierke.
 • Bežná komunikácia s klientom týkajúca sa príslušných účtovných dokladov.
 • Spracovanie a účtovanie cestovných príkazov.
 • Vedenie evidencie majetku na účtovné a daňové účely.
 • Príprava na registráciu DPH (povinnosť evidencie).
 • Príprava mesačného alebo štvrťročného obratu, súvahy a výkazu ziskov a strát.
 • Príprava jednotlivých výkazov požadovaných klientom.
 • Priebežná účtovná podpora.
 • Príprava účtovných závierok a daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb.

Vypracovanie účtovnej závierky je jednou z mnohých povinností všetkých spoločností.

Účtovnú závierku zostavujeme v rozsahu požadovanom zákonom o účtovníctve:

 • Zostavenie účtovnej závierky.
 • Príprava podkladov pre daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb.
 • Inventarizácia súvahových účtov.
 • Príprava podkladov pre audit spoločnosti a spolupráca s audítormi.

Okrem ročnej účtovnej závierky zostavíme aj mimoriadnu účtovnú závierku, napr. v rámci procesu likvidácie spoločnosti.

Pre zahraničné spoločnosti, ktoré účtujú podľa miestnych účtovných štandardov (US GAAP, DE GAAP atď.), pripravíme účtovnú závierku pre slovenský subjekt v súlade so slovenskými účtovnými predpismi.

Softvér používaný na vedenie účtovníctva

Na externé vedenie účtovníctva používame ekonomický informačný systém od spoločnosti Stormware Pohoda.

Okrem toho majú naši účtovníci skúsenosti so systémami NetSuite, MS Dynamics Business Central, Navision, SAP.

Vaša kontaktná osoba

Milan Černák

Managing Partner RSM SK
Zobraziť detail