Transfer pricing, ceny medzi spriaznenými osobami, oceňovanie na daňové účely

V spolupráci s daňovými expertmi pre vás v oblasti transfer pricingu pripravíme kvalifikovaný odhad výšky transferových cien, navrhneme / vyhodnotíme vhodné nastavenie transferových cien medzi spriaznenými osobami v skupine v súlade s požiadavkami príslušných daňových predpisov či vypracujeme kompletnú dokumentáciu transferových cien.

Čo pre vás pripravíme?

V oblasti transferových cien pre Vás v spolupráci s daňovými poradcami radi pripravíme predovšetkým:

 • Vstupná analýza transakcií klienta so spriaznenými osobami.
 • Vypracovanie návrhu novej stratégie nastavenia transferových cien v skupine spriaznených osôb
 • Príprava a spracovanie kompletnej dokumentácie transferových cien.
 • Vypracovanie porovnávacej analýzy.
 • Štúdia vo veci stanovenia transferovej ceny, resp. jej obvyklého tržného rozpätia.
 • Revízia a posúdenie aktuálneho nastavenia prevodných cien.
 • Vypracovanie žiadosti o vydanie záväzného posúdenia transferových cien finančným úradom.
 • Podpora pri jednaniach či zastupovaní klienta pred finančnými úradmi.

V rámci našej praxe sa najčastejšie zameriavame na oblasti prevodných cien a ponúkame spracovanie kompletných dokumentácií transferových cien, stanovenie obvyklých trhových úrovní ziskovostí pri poskytovaní služieb a výrobkov, nastavenie licenčných poplatkov za zdieľanie nehmotných aktív v skupine (ochranné známky, softvér) či stanovenie úrokových mier pri vnútroskupinovom financovaní.

Prečo práve RSM SK?

 • Pre tieto účely využívame rad komerčných databáz, jedná sa predovšetkým o databázy TP Catalyst, RoyaltyRange a S&P Capital IQ.
 • S danou problematikou máme bohaté skúsenosti a vďaka tomu, že sme súčasťou medzinárodné siete RSM sme schopní naše služby poskytovať i v medzinárodnom kontexte v spolupráci s partnerskou zahraničnou spoločnosťou. Okrem iného pre vás radi zaistíme spracovanie transfer pricingových dokumentácií a štúdií v Česku v spolupráci s partnerskou spoločnosťou RSM CZ.
 • Znalecký aspekt je kľúčový pri stanovení, prípadne podpore, transferových cien. Špecialisti znalecké organizácie pri stanovovaní transferových cien využívajú svoje mnohoročné skúsenosti získané pri spracovaní stoviek ocenení najrôznejších typov majetku.
 • Spolupracujeme tiež s materskou znaleckou kanceláriou RSM CZ sídliacou v Prahe.

Prečo riešime transferové ceny?

S ohľadom na rastúci význam transakcií medzi spriaznenými spoločnosťami v rámci nadnárodných skupín rastie taktiež potreba správneho nastavenia transferových cien. Vzťahy medzi spriaznenými osobami sú stále častejšie sledované a posudzované daňovými správami jednotlivých štátov z pohľadu ich vplyvu na výšku základne na stanovenie dane z príjmov. Správne nastavené a zdokumentované transferové ceny preto klientovi prinesú výhodu pri prípadnej daňovej kontrole a zjednoduší jednanie so správcom dane.

Medzi typické príklady transakcií medzi spojenými osobami patria napr. predaj medziproduktov či finálnych výrobkov, poskytovanie manažérskych služieb, vykonávanie marketingových aktivít, poskytovanie práva užívania nehmotného majetku (licencie), predaj či prenájom nehnuteľného či hnuteľného majetku, poskytovanie finančných zdrojov v rámci skupiny spojených osôb, poskytovanie záruk a iných foriem zaistenia atď.

Transferové ceny musia byť podľa daňových predpisov stanovené s ohľadom na dodržanie princípu tržného odstupu, t. j. v takej výške, v akej by boli za rovnakých alebo obdobných podmienok dohodnuté medzi nezávislými subjektmi v bežných obchodných vzťahoch. Porušenie tohto princípu môže viesť k vymeraniu dodatočnej daňovej povinnosti vrátane súvisiaceho príslušenstva.

Vaša kontaktná osoba

Martina Nekvindová

Manager – Transfer Pricing
Zobraziť detail