Slovakia
Jazyky

Oceňovanie nehnuteľností

Nehnuteľnosti sú bežnou súčasťou každodenného života väčšiny z nás. V osobnej rovine riešime výšku nájomného, poplatky za služby spojené s bývaním, splátky hypotéky alebo jej refinancovanie. V tej pracovnej sa potom realitní profesionáli stretávajú s akvizičným financovaním, právnym, daňovým alebo technickým DD, nájomnými vzťahmi, vecnými bremenami, prevodmi a vkladmi nehnuteľností alebo obchodných podielov v realitných spoločnostiach, a tak ďalej. Tým všetkým sa v priebehu užívania nehnuteľnosti prelína potreba jej priebežného oceňovania.

Kedy oceňovať nehnuteľnosť?

Pred nadobudnutím alebo predajom nehnuteľnosti je pre obe transakčné strany dôležitá informácia o reálnej (trhovej) hodnote nehnuteľnosti, ktorá je ďalej využívaná aj na daňové účely. V prípade čiastočného financovania z vlastných zdrojov potrebuje následne kupujúci ocenenie nehnuteľností pre financujúci subjekt. Obe strany realitnej transakcie sa môžu stretnúť s potrebou reštrukturalizácie realitnej spoločnosti formou fúzie, odštiepenia, vkladu alebo prevodu, a v týchto prípadoch je vždy nutné vyhotoviť znalecký posudok s ocenením nehnuteľností alebo spoločností s nehnuteľnosťami v portfóliu.

Nech už sa s potrebou ocenenia stretnete v akejkoľvek podobe, znalecká organizácia RSM SK je pre Vás tou správnou voľbou.

Trhové ocenenie nehnuteľností

Znalecké posudky s ocenením nehnuteľností, listy znalca a ďalšie odborné vyjadrenia a štúdie pre Vás spracujeme najmä v súvislosti s:

 • Rôznymi komerčnými účelmi – akvizíciami alebo divestíciami
 • Nepeňažnými vkladmi nehnuteľností
 • Premenami spoločností a družstiev – fúzie alebo rozdelenia, odštiepenie časti imania
 • Požiadavky medzinárodných štandardov finančného výkazníctva („IFRS“)
 • „Alokácia obstarávacej ceny“ (PPA)
 • Oceňovanie pre účely „bežného“ výkazníctva vedeného v súlade s IFRS, pravidelné preceňovanie dlhodobých zložiek aktív reálnou hodnotou
 • Transfer pricing – ceny uplatňované pri transakciách medzi dvoma ekonomicky či personálne prepojenými subjektmi (v rámci koncernu) musia byť pre daňové účely stanovené v obvyklej výške, typickým prípadom môžu byť predaje či prenájmy nehnuteľností
 • Súvisiace ocenenie pred zaobstaraním / predajom majetku pre indikáciu kúpnej / predajnej ceny, pre daňové účely, a pod.
 • Kúpou nehnuteľností, darovaním, dedičstvom
 • Súdnymi spormi, arbitrážami
 • Úverovým riadením u bankových ústavov
 • Požiadavky zákona o účtovníctve
 • Dražobným a exekučným konaním.

Revízne znalecké posudky

Okrem štandardných znaleckých výstupov ponúkame vypracovanie nezávislých, argumentačne dobre podporených revíznych znaleckých posudkov v záležitostiach týkajúcich sa obvyklého postupu ocenenia, použitých a možných oceňovacích metód či vstupných parametrov odhadu hodnoty nehnuteľného majetku.

Štúdie uskutočniteľnosti projektov investičnej výstavby

Samostatnou kapitolou sú štúdie uskutočniteľnosti projektov investičnej výstavby, ktoré poskytujú klientovi v predinvestičnej fáze základné informácie o miere realizovateľnosti konkrétneho projektu. Realizovateľnosť tu pritom chápeme nielen v zmysle technickom, ale predovšetkým z hľadiska ekonomického a finančného, z hľadiska dopadov na životné prostredie a dopadov sociálno – ekonomických.

Kontaktné osoby

Jiří Skotnica

Head of Valuation

+421 233 006 260

jiri.skotnica@rsmsk.sk

Rudolf Hájek

Senior Manager

+421 233 006 260

rudolf.hajek@rsmsk.sk

Zanechajte nám kontakt

Meno a priezvisko*:
Telefón:*

Referencie