Medzinárodné zdanenie

Podnikanie v medzinárodnom prostredí si vyžaduje starostlivé zhodnotenie daňových dopadov. Spolu s kolegami z globálnej siete RSM sme pripravení vám pomôcť so správnym daňovým nastavením.

V prípade podnikania so zahraničným prvkom treba vždy zároveň riešiť aj súvisiace daňové dopady. Pomôžeme vám so správnou aplikáciou príslušných ustanovení zmlúv o zamedzení dvojitému zdaneniu v kombinácii s lokálnou legislatívou aj s uplatnením výhod plynúcich z príslušných ustanovení.

V tejto oblasti je dôležité správne posúdenie prípadnej existencie stálej prevádzkarne a na ňu nadväzujúce zdanenie. Osobitnú pozornosť si zaslúži výplata dividend, úrokov a licenčných poplatkov, kde vždy starostlivo skúmame správnu výšku sadzby zrážkovej dane aj jej aplikáciu. Ak došlo k zdaneniu vyššou daňovou sadzbou, než akú umožňuje medzinárodná zmluva, pomôžeme vám požiadať o vrátenie dane. V prípade možnosti uplatniť oslobodenie príjmov z úrokov a licenčných poplatkov od zrážkovej dane pripravíme žiadosť o vydanie rozhodnutia o oslobodení príjmov.

Pripravíme tiež súvisiace oznámenia aj vyúčtovanie pre finančný úrad podľa zákonných požiadaviek. Treba pamätať na zákonnú povinnosť oznámenia o príjmoch plynúcich do zahraničia pri výplate príjmu vyplácaného daňovému nerezidentovi pri naplnení zákonom stanovených podmienok. Tiež s týmto oznámením vám radi pomôžeme.

Vaša kontaktná osoba

Milan Černák

Managing Partner RSM SK
Zobraziť detail