Správa elektronických schránok

Elektronická schránka je nevyhnutnou súčasťou vášho podnikania na Slovensku. Ak chcete mať istotu, že vám neunikne žiadna dôležitá správa či lehota, zverte správu elektronickej schránky vašej spoločnosti do našich rúk.

Elektronické schránky boli zriadené tzv. zákonom o eGovernmente (zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Schránka občanov a podnikateľov je určená na prijímanie elektronických úradných dokumentov (rozhodnutí) od orgánov verejnej moci. Komunikácia prostredníctvom elektronickej schránky nahrádza klasický spôsob komunikácie s verejnou správou a je ekvivalentná k podaniam a doručovaniu dokumentov v listinnej podobe.

Prostredníctvom schránky je ďalej možné prijímať správy, notifikácie o odoslaní a doručení a zisťovať stav odoslaných podaní.

Elektronická schránka je nevyhnutnou súčasťou vášho podnikania v SK. Ak chcete mať istotu, že vám neunikne žiadna dôležitá správa či lehota, zverte správu elektronickej schránky vašej spoločnosti do našich rúk.

Táto služba zahŕňa:

  • Poskytnutie osoby oprávnenej disponovať el. schránkou.
  • Nastavenie notifikácií pre oprávnenú osobu.
  • Pravidelné vyberanie prichádzajúcich správ.
  • Distribúcia správ s krátkym zhrnutím relevantným kontaktným osobám podľa vašich inštrukcií (napr. priamo vašej účtovníčke).
  • Úschova a evidencia správ.
  • Odoslanie el. správ z vašej elektronickej schránky príslušným orgánom štátnej správy.
Vaša kontaktná osoba

Anna Pačesová

Head of Corporate Services
Zobraziť detail