Finančné modelovanie

Radi vám ponúkneme aj naše bohaté skúsenosti s prípravou vášho finančného modelu.

Finančný/Cash flow model predstavuje efektívny nástroj pre riadenie firemných financií. Tento model je tiež nevyhnutnou súčasťou akvizičného procesu pri rozhodovaní o investícii. Môže sa zameriavať na vyhodnotenie výhodnosti akvizície, maximalizáciu hodnoty, optimalizáciu zadlženia alebo daňového zaťaženia. Je možné priebežne kvantifikovať a sledovať všetky podstatné budúce finančné ukazovatele, napríklad:

  • Plánovanie a rozpočtovanie jednotlivých položiek výnosov nákladov
  • Simulácia súvahy, výkazu zisku a strát, prehľadu o peňažných tokoch
  • Rýchle ocenenie spoločnosti na základe zostaveného finančného plánu
  • Simulácia zadlženia prostredníctvom úverov prijatých od nezávislých osôb ale aj od spriaznených osôb v skupine
  • Optimalizácia hodnoty spoločnosti na základe nastavenia vhodnej štruktúry financovania, pozitívny efekt dlhového financovania
  • Daňovo efektívne štruktúrovanie financovania poskytnutého investormi formou vlastného kapitálu, resp. dlhu, čo zahŕňa udržiavanie vhodného pomeru vlastných a cudzích zdrojov v súlade s pravidlom nízkej kapitalizácie, plánovanie úrokovej sadzby, vplyvy kolísania kurzu v prípade úverov v cudzej mene
  • Repatriácia finančných prostriedkov investorom podľa alternatívnych scenárov – úhrada úrokov, splátky dlhu a výplata dividend
  • Predikcia daňového zaťaženia ziskov, optimalizácia využitia daňových strát, daňovo uznateľných rezerv a daňových odpisov.

Naša znalecká organizácia vyhotovila široké spektrum znaleckých posudkov, v ktorých finančné/cash flow modely zohrávajú kľúčovú rolu. Bohaté skúsenosti radi ponúkneme aj pri spracovávaní práve Vášho finančného modelu.

Vaša kontaktná osoba

Rudolf Hájek

Senior Manager – Business Valuation
Zobraziť detail