Oceňovanie podniku, nehmotného majetku, finančného majetku atď.

Ocenenie najrôznejších foriem majetku čas od času potrebuje snáď každý. Dôvody prečo je potrebné oceniť/stanoviť hodnotu nejakého majetku môžu byť rôzne.

Medzi tie najčastejšie patria:

 • Prevody majetku medzi spriaznenými osobami
 • Nepeňažné vklady
 • Premeny, fúzie a reštrukturalizácie spoločností
 • Súdne spory a arbitráže, vysporiadanie
 • Akvizície/divestície
 • Konkurzy a reštrukturalizácie
 • Squeeze – out, ponuka prevzatia, verejný návrh zmluvy
 • Transfer pricing
 • Požiadavky medzinárodných účtovných štandardov ( IFRS ) či slovenských účtovných predpisov
 • Úverové riadenie v banke
 • Dražby
 • a ďalšie.

Čo pre Vás pripravíme?

Znalecká organizácia RSM SK má bohaté skúsenosti s oceňovaním najrôznejších typov aktív pre rôzne účely. S dôverou sa na nás môžete obrátiť, ak potrebujete oceniť najmä nasledujúce majetky / aktíva / záväzky / veci:

 • Podnik alebo časť podniku
 • Akcie, obchodný podiel
 • Nehnuteľnosti všetkého druhu
 • Samostatné hnuteľné veci – technológie, stroje a zariadenia, roboty ,výrobné linky, automobily, drobný majetok – vybavenie kancelárií a pod
 • Nehmotný majetok – ochranné známky, patenty, úžitkové vzory, priemyselné vzory, know how, goodwill, licenčné zmluvy, domény, softvér
 • Krátkodobé pohľadávky, dlhodobé pohľadávky, balíky pohľadávok
 • Ocenenie ďalších druhov majetku a záväzkov
 • Odplata za poskytované ručenia či inú formu zaistenia
 • Obvyklý úrok
 • Obvyklá odplata za služby
Vaše kontaktná osoba

Rudolf Hájek

Senior Manager – Business Valuation
Zobraziť detail

Jiří Skotnica

Head of Valuation
Zobraziť detail