Premeny spoločností a reštrukturalizácie

Premeny spoločností vo forme fúzií, rozdelení alebo zmien právnej formy často súvisia s prípravou predaja, integráciou akvizícií do štruktúr nových vlastníkov alebo reštrukturalizáciou v rámci skupiny.

Spoločnosti prechádzajú rôznymi premenami, fúziami, rozdeleniami, odštiepeniami, proste vlastníckymi zmenami, ktoré môžu byť sprevádzané napr. zánikom spoločnosti bez likvidácie, prípadne prevodom podniku alebo jeho časti. V takýchto a obdobných prípadoch Zákon o účtovníctve požaduje ocenenie dotknutých položiek majetku a záväzkov trhovou cenou, resp. tzv. reálnou hodnotou.

Druhou možnosťou využitia ocenenia v účtovníctve vedeného podľa slovenskej účtovnej legislatívy je napr. v momente rozhodovania o tvorbe opravných položiek , a to najmä v prípade majetkových účastí, poskytnutých úverov alebo portfóliá ťažko dobytných obchodných pohľadávok.

Princípom služby je úplné precenenie všetkých aktív a pasív evidovaných v účtovníctve spoločnosti, podniku, prípadne jeho časti – teda zložky podnikania, ktorá je predmetom príslušnej transakcie. V rámci precenenia sú identifikované tiež nové aktíva (nehmotný majetok), v rozsahu povolenom slovenským účtovným rámcom – typicky ide napr. o ochranné známky evidované doteraz iba podsúvahovo. Výsledkom precenenia tiež môže byť vznik nového zvyškového aktíva – tzv. goodwillu, a to porovnaním s hodnotou akvizície danej spoločnosti či znaleckým odhadom platným pre celú spoločnosť. Pre toto zvyškové aktívum je možné zvoliť samostatnú účtovnú politiku.

Prečo my?

Máme značné skúsenosti s oceňovaním aktív podnikov, a to ako pre účely lokálneho účtovníctva, tak aj pre účtovníctvo spracovávané podľa medzinárodných štandardov IFRS a US GAAP. Spracovávali sme položkové ocenenie webových a IT startupov, významných telekomunikačných operátorov a aj subjektov pôsobiacich v odbore potravinárstva. Ocenenia boli spracovávané pre významné regionálne alebo nadnárodné subjekty, pričom vybraná skupina našich klientov patrila k špičke vo svojom odbore.

Vaša kontaktná osoba

Rudolf Hájek

Senior Manager – Business Valuation
Zobraziť detail