NetSuite OpenAir

Riešenie OpenAir je špička medzi riešeniami pre automatizáciu profesionálnych služieb.

 NetSuite OpenAir podporuje celý cyklus poskytovania profesionálnych služieb ako SaaS (Software-as-a-Service) – od riadenia zdrojov a projektového manažmentu cez sledovanie času a výdavkov až po projektové účtovníctvo a pokročilú fakturáciu.

Riešenia NetSuite pre profesionálne služby využívajú tisíce spoločností na celom svete.

Hlavné funkcie riešenia OpenAir

SPRÁVA PROJEKTOV

 • Jednoduché nastavenie projektov pomocou projektových šablón.
 • Flexibilné priraďovanie zdrojov na úrovni projektov alebo úloh s upozorneniami na kľúčové projektové udalosti, ako je napríklad pridanie alebo zmena úlohy.
 • Komplexný prehľad o projektoch s osnovou projektu, zobrazením grafov a Ganttových diagramov pre prehľad o stave projektov v reálnom čase na úrovni úloh.
 • Monitorovanie priebehu projektov až na úroveň úloh, sledovanie s popismi, podrobnosťami o dôležitosti, dátumom riešenia a priradením.
 • Jednoduché vytváranie rozpočtov a rozpočtových kategórií na úrovni projektov a na základe údajov.
 • Výkazy o prebiehajúcich projektoch, ktoré poskytujú prehľad o budúcich výnosoch a príležitostiach na zisk spoločnosti.
 • Upozornenia na rozpočet v reálnom čase na základe percenta využitia alokovaného rozpočtu a prekročenia rozpočtu.

SPRÁVA ZDROJOV

 • Proaktívne prognózovanie zdrojov pomocou grafických interaktívnych nástrojov, upozornení a správ.
 • Možnosť flexibilne rezervovať a zobrazovať zdroje v kalendári alebo graficky zobraziť rezervované zdroje.
 • Optimalizácia rezervácie rôznych typov, dávkové alebo individuálne rezervácie, rezervácie na úrovni úloh alebo projektov a ďalšie.
 • Pokročilé funkcie sledovania zručností vrátane profilov zručností a vlastnej správy súborov zručností.
 • Sofistikované vyhľadávanie zdrojov a filtre na vyhľadávanie tých správnych ľudí na základe rôznych faktorov vrátane dostupnosti a zručností.
 • Možnosť flexibilne zobrazovať a vyhľadávať všetky aktívne a neaktívne zdroje vrátane dodávateľov a iných špecializovaných zdrojov.
 • Prispôsobiteľné pracovné postupy mapované podľa vašich potrieb z hľadiska správy zdrojov vrátane automatických e-mailových oznámení o novovytvorených, zmenených alebo vymazaných rezerváciách zdrojov.

ÚČTOVANIE PROJEKTOV

 • Využívanie automatizovaného a flexibilného modulu fakturácie projektov na schvaľovanie projektov na základe zákazníka alebo projektu.
 • Integrácia záznamov o čase a nákladoch na projekt, účtovanie projektov, transakcie súvisiace s uznaním výnosov a celkové fakturované sumy s hlavnou účtovnou knihou.
 • Automatizácia procesu uznávania výnosov na úrovni projektov a rozlišovania výnosov podľa vlastného časového plánu a pravidiel.
 • Definovanie schvaľovania faktúr na úrovni projektov a vytvárania prispôsobiteľných viacúrovňových procesov.
 • Zahrnutie niekoľkých faktúr do jednej faktúry.
 • Vytváranie a prispôsobovanie viacerých šablón faktúr a ich jednoduché priradenie k zákazníkom alebo projektom.
 • Správa položiek účtovaných paušálne, hodinovo alebo kombináciou času a nákladov.
 • Monitorovanie ziskovosti projektov v reálnom čase a porovnanie predpokladaného rozpočtu so skutočnými nákladmi.
 • Podpora rôznych mien a daní, uplatňovanie daní na faktúry na základe miesta výkonu práce alebo podľa plnenia služieb/nákladov a automatické pridávanie rôznych variantov dane z predaja, ako je DPH, GST, PST a ďalšie.

SPRÁVA PRACOVNÝCH VÝKAZOV

 • Filtrujte pracovné výkazy na základe konkrétnych kritérií vyhľadávania, ako je dátum alebo používateľ, alebo si pracovný výkaz zobrazujte podľa fáz, napríklad len otvorené alebo odoslané.
 • Prispôsobte si zadávanie času ako ďalší prostriedok granulárnosti pri výkazoch a sledovaní času, napríklad základný pracovný čas, nadčas alebo čas mimo práce.
 • Využívajte integrovaný časovač v štýle stopiek na detailné zaznamenávanie času stráveného na projektoch a úlohách.
 • Definujte schvaľovanie pracovných výkazov na úrovni používateľov alebo projektov vrátane prispôsobiteľných viacúrovňových procesov a generujte upozornenia na oneskorené pracovné výkazy alebo schválenia.
 • Zamietajte jednotlivé časové položky na jedinom pracovnom výkaze alebo celý pracovný výkaz a v prípade potreby umožnite používateľom, aby sami odmietli pracovné výkazy.

SPRÁVA VÝDAVKOV

 • Využívajte vyspelé pracovné postupy na zadávanie a schvaľovanie výkazov výdavkov a prezerajte si systémovú históriu pre každý výkaz.
 • Definujte schvaľovanie výdavkov na úrovni používateľov alebo projektov vrátane prispôsobiteľných viacúrovňových procesov a vytvárajte upozornenia na oneskorenie pri schvaľovaní výkazov výdavkov.
 • Využívajte flexibilné používateľské rozhranie na rýchle zadávanie účteniek do tabuľky výdavkov alebo používajte štandardný formulár a zadávajte výdavky jednotlivo.
 • Konsolidujte výdavky na niekoľko projektov v jedinom výkaze.
 • Prispôsobujte si podnikové pravidlá podľa svojich potrieb, napríklad vyžadujte, aby boli účtenky priradené k úlohám v rámci projektu, alebo označujte položky ako účtovateľné a neúčtovateľné.
 • Používajte online, offline a mobilný prístup na vytváranie a odosielanie výkazov výdavkov vrátane podpory fotoaparátu iPhonu na pohotové zhotovovanie a odosielanie snímok účteniek.
 • Spravujte výdavky v súlade s požiadavkami na rôzne meny a dane.

PANELY PRE VÝKAZY PRE PROFESIONÁLNE SLUŽBY

 • Využívajte personalizované informačné panely v reálnom čase s upozorneniami a okamžitým prístupom k zásadným projektovým informáciám.
 • Monitorujte kľúčové ukazovatele a vytvárajte prehľadné výkazy histórie a predpovede využitia zdrojov, ziskových marží, rozpočtovaných aj skutočných nákladov na projekt a ďalších ukazovateľov.
 • Vytvárajte výpočty a používajte vlastné počiatočné a koncové dátumy a filtre výkazov pomocou výkonného modulu vedenia výkazov.
 • Vyberajte si z viac ako 100 predkonfigurovaných výkazov profesionálnych služieb alebo si vytvárajte úplne nové vlastné výkazy.
 • Prispôsobujte si panely tak, aby vyhovovali úlohám alebo individuálnym preferenciám.
Your contact person

Zdeno Dubnička

Head of NetSuite
Zobraziť detail