Slovakia

Znalecká organizácia a oceňovanie

Nájdeme skutočnú hodnotu

Naša znalecká organizácia pôsobí na trhu už sedem rokov, v priebehu ktorých nadviazala úspešnú spoluprácu s celým radom najúspešnejších spoločností na slovenskom podnikateľskom trhu. Materský znalecký ústav v Prahe je dlhodobo jedným z najväčších v Českej republike. Disponujeme širokým rozsahom znaleckého oprávnenia pre odbor ekonomika, sme znaleckou organizáciou menovanou Ministerstvom spravodlivosti SR a dokážeme pre Vás zistiť nielen trhovú, všeobecnú a reálnu hodnotu rôznych aktív, spoločností, konkrétneho majetku alebo napríklad značky, ale aj poskytnúť Vám komplexné ekonomické poradenstvo v širšom slova zmysle. Poskytujeme znalecké výstupy všeobecne uznávaného odborníka, avšak v prípade potreby aj výstupy neznaleckého charakteru (štúdie, expertízy, analýzy, posúdenia). Nájdete v nás vysoko kvalifikovaného a profesionálneho partnera v nasledujúcich oblastiach:

Ocenenie najrôznejších foriem majetku čas od času potrebuje snáď každý. Dôvody prečo je potrebné oceniť/stanoviť hodnotu nejakého majetku môžu byť rôzne.

Nehnuteľnosti sú bežnou súčasťou každodenného života väčšiny z nás. V osobnej rovine riešime výšku nájomného, poplatky za služby spojené s bývaním, splátky hypotéky alebo jej refinancovanie.

Automobily, počítače, elektronika, stroje, nástroje a zariadenia. Tento hnuteľný majetok uľahčuje chod Vašej domácnosti, ale najmä dáva do pohybu Vaše úspešné podnikanie.

Princípom služby je úplné precenenie všetkých aktív a pasív evidovaných v účtovníctve spoločnosti, podniku, prípadne jeho časti – teda zložky podnikania, ktorá je predmetom príslušnej transakcie. V rámci precenenia sú identifikované tiež nové aktíva.

Ak sa chystáte zmeniť právnu formu obchodnej spoločnosti a súčasne zvýšiť základné imanie o čo i len jedno euro, vedzte, že čoskoro objavíte požiadavku platnej legislatívy, ktorá jasne vyžaduje znalecký posudok.

Transakcie medzi spriaznenými osobami si vždy žiadajú, aby boli realizované za podmienok obvyklých v obchodnom styku, resp. prebehli za obvyklú cenu. Znalecká organizácia RSM TACOMA pre Vás rada pripraví podklad, ktorým toto riziko ošetríte.

Spory nie sú len záležitosťou právnou, ale veľmi často aj záležitosťou ekonomickou a preto je úzka spolupráca právnika a ekonóma – znalca veľmi prospešná. Znalec by mal byť schopný poskytnúť pomoc a podporu pri kalkulácii nárokov a ich presvedčivú obhajobu a takisto podporiť klienta a právneho zástupcu ekonomickou argumentáciou.

Mnoho slovenských spoločností je začlenených do medzinárodnej skupiny, ktorá spracováva účtovné výkazníctvo v súlade s pravidlami Medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva (IFRS). Toto účtovné výkazníctvo kladie v mnohých prípadoch veľký dôraz na používanie reálnej hodnoty (fair value) a testovanie návratnosti aktív držaných spoločnosťou.

Finančný/Cash flow model predstavuje efektívny nástroj pre riadenie firemných financií. Tento model je tiež nevyhnutnou súčasťou akvizičného procesu pri rozhodovaní o investícii.

Vzťahy medzi spriaznenými osobami sú monitorované a kontrolované daňovými správami jednotlivých štátov z pohľadu ich daňových dopadov, najmä ich vplyvu na výšku základne pre stanovenie dane z príjmov. Preto je nevyhnutné, aby spriaznené spoločnosti mali tieto vzťahy dobre ošetrené s ohľadom na problematiku transferových cien.

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii upravuje riešenie úpadku dlžníka speňažením majetku dlžníka a kolektívnym uspokojením jeho veriteľov alebo postupným uspokojením veriteľov dlžníka spôsobom dohodnutým v reštrukturalizačnom pláne.

Squeeze out

Požiadavka na prípravu znaleckých posudkov vyvstáva aj v prípade ponuky na prevzatie, verejného návrhu zmluvy a tzv. Squeeze-outu.

Zaujala vás služba? Zdieľajte ju ďalej

Kontaktné osoby

Radka Svobodová

Head of RSM TACOMA Valuation

+420 731 411 263

radka.svobodova@rsmsk.sk

Zanechajte nám kontakt

Meno a priezvisko*:
Telefón:*

Referencie

Táto stránka využíva cookies pre personalizáciu a marketing viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close