Súdne spory a litigácie, podpora pri súdnych sporoch a arbitrážach

Ak ste v súdnom spore, sme pripravení poskytnúť vám a vášmu právnemu zástupcovi všetku ekonomickú a odbornú podporu.

V sporoch (či už súdnych alebo arbitrážnych alebo v rámci mimosúdnych vyjednávaní) je často zásadnou otázkou výška nároku. Spory nie sú len záležitosťou právnou, ale veľmi často aj záležitosťou ekonomickou a preto je úzka spolupráca právnika a ekonóma – znalca veľmi prospešná. Znalec by mal byť schopný poskytnúť pomoc a podporu pri kalkulácii nárokov a ich presvedčivú obhajobu a takisto podporiť klienta a právneho zástupcu ekonomickou argumentáciou.

V prípade, ak vediete spor, sme pripravení Vám a Vášmu právnemu zástupcovi poskytnúť komplexnú ekonomickú a znaleckú podporu. disponujeme znaleckým oprávnením udeleným Ministerstvom spravodlivosti SR v oblasti vyčíslenia náhrady škody.

Naše služby oceníte najmä v týchto prípadoch:

  • Ste advokátska kancelária a potrebujete podporiť stratégiu konkrétneho prípadu ekonomickými veličinami.
  • Potrebujete vyčísliť ujmu spôsobenú nekalým konaním protistrany.
  • Máte pocit, že protistranou vyhotovený znalecký posudok podáva nepravdivý obraz skutočnosti alebo vykazuje nejaké vady a zvažujete jeho revíziu.

Čo pre Vás radi pripravíme?

  • Našim klientom a advokátskym kanceláriám, poskytujeme precíznu a vysoko odbornú ekonomickú podporu v priebehu súdnych či arbitrážnych konaní podľa konkrétnych potrieb (napr. ekonomická argumentácia pre právne podania); spolupracujeme na stratégii vedenia súdneho sporu a pomáhame klientom a advokátom vo všetkých jeho fázach.
  • Oceníme hodnotu veci, ktorá je predmetom sporu.
  • Vyhotovíme znalecký posudok o určení výšky ujmy/škody/ušlého zisku vzniknuté napr. v dôsledku porušenia zmluvných dohôd, porušenie práv duševného vlastníctva, nekalej súťaže, nesprávneho úradného postupu atď.
  • Posúdenie dominantného postavenia súťažiteľa na relevantnom trhu.
  • Odborné svedectvá a argumentačná podpora pri súdnych sporoch a arbitrážach – naši experti sa zúčastňujú sporov týkajúcich sa najrôznejších oblastí predovšetkým obchodného práva, kde uplatňujú svoje dlhoročné skúsenosti v oblasti oceňovania a ekonomického poradenstva.
  • Spracovanie revízneho znaleckého posudku/odborného posúdenia so zameraním na postup znalca protistrany alebo preverovanie dôkazov klienta (napr. znalecké posudky).

Stretli ste sa aj Vy vo svojom podnikaní so situáciou u ktorej vnímate, že mohla Vaše podnikanie poškodiť? Utrpeli ste škodu, prípadne vám ušla časť zisku? Pravdepodobnosť úspechu prípadného súdneho sporu závisí primárne na Vašom právnom zástupcovi, kvalitný znalecký posudok však Vaše šance na úspech výrazne zvyšuje.

Prečo my?

Vyhotovili sme celý rad znaleckých posudkov pre účely súdnych sporov či arbitrážnych konaní. Kladieme vysoký dôraz na precízne vyhotovenie ocenenia a znaleckého posudku, presnú argumentáciu a logickú štruktúrovanosť znaleckého posudku. Sústredíme sa na presvedčivé spracovanie znaleckého posudku a jeho zrozumiteľnosť pre jeho užívateľa. Naši experti vystupujú vo vzťahu ku klientovi alebo právnemu zástupcovi vysoko profesionálne. Naše závery sme vždy pripravení si obhájiť.

Vaša kontaktná osoba

Rudolf Hájek

Senior Manager – Business Valuation
Zobraziť detail