Vzťahy spoločnosti s akcionármi, vzťahy v holdingu

Vypracujeme pre vás ocenenie alebo odhad ceny transakcie so spriaznenou stranou.

V časti o transferovom oceňovaní sa zaoberáme pravidelnou spoluprácou v rámci skupiny prepojených osôb. Tu máme na mysli transakcie, ktoré sú spravidla jednorazové medzi materskou a dcérskou spoločnosťou alebo akcionárom a dcérskou spoločnosťou.

Najbežnejšie transakcie sú:

  • Nepeňažný vklad vlastníkov.
  • Jednorazový predaj majetku v rámci holdingovej spoločnosti vrátane vlastníkov.
  • Poskytnutie pôžičiek, záruk v rámci skupiny spriaznených osôb (v prospech vlastníkov).

Požiadavkou pre predmetné transakcie je, aby sa uskutočnili za trhových/spravodlivých podmienok alebo v súlade s tzv. pravidlom nezávislého vzťahu.

Znalecké posudky vypracované na tento účel teda vedú k:

  • Výrazné zníženie daňového rizika pre spoločnosť/jej vlastníkov.
  • Zníženie rizika napadnutia transakcie zo strany menšinových vlastníkov/veriteľov spoločnosti.
  • Umožňujú preukázať, že predmetné transakcie boli uzavreté s náležitou starostlivosťou a obozretnosťou.

Čo pre vás môžeme pripraviť?

Vypracujeme ocenenie alebo odhad ceny transakcie so spriaznenou stranou. Radi pre vás vypracujeme aj znalecký posudok, ktorý výslovne vyžaduje zákon o obchodných spoločnostiach alebo iné zákony.

  • Znalecký posudok na ocenenie nepeňažného vkladu.
  • Znalecký posudok o hodnote majetku, ktorý sa má nadobudnúť od zakladateľa alebo akcionára.
  • Znalecké posudky na určenie hodnoty rôznych druhov majetku (napr. závod, časť závodu, majetkové účasti v iných spoločnostiach, nehnuteľnosti atď.
  • Posúdenie/odhad úrokových sadzieb z úverov alebo z poskytnutých záruk/zabezpečenia.

Máme rozsiahle skúsenosti s oceňovaním na účely vzťahov v rámci skupiny.

Vaša kontaktná osoba

Rudolf Hájek

Senior Manager – Business Valuation
Zobraziť detail