Konsolidovaná účtovná uzávierka

Konsolidované finančné výkazy sa používajú na informovanie akcionárov alebo na účely auditu.

Pripravíme konsolidovanú účtovnú závierku pre váš audit. Táto skupinová účtovná závierka poskytuje komplexné informácie o celkových aktívach, pasívach, vlastnom imaní, nákladoch a výnosoch za ekonomické zoskupenie kapitálovo prepojených spoločností.

Vaša kontaktná osoba

Lenka Zdražilová

Head of Transaction Advisory Services
Zobraziť detail