Oracle Fusion

Poskytuje širokú škálu prvotriednych funkcií v oblasti ľudských zdrojov na zvýšenie produktivity, zrýchlenie obchodných operácií a zníženie prevádzkových nákladov. Toto riešenie pomáha efektívnejšie riadiť personálne záležitosti a optimalizovať celkové procesy v oblasti ľudských zdrojov.

Oracle Fusion Human Capital Management je komplexné riešenie pre profesionálov v oblasti ľudských zdrojov. Poskytuje rozsiahly súbor najlepších funkcií v oblasti ľudských zdrojov vo svojej triede, ktoré zvyšujú produktivitu, urýchľujú výkonnosť podniku a znižujú náklady na vlastníctvo.

Oracle Fusion Human Capital Management proaktívne riadi personálne operácie od náboru, cez riadenie talentov až po presné predpovedanie potrieb pracovnej sily, zatiaľ čo vy sa sústredíte na strategické obchodné aktivity.

Fusion bol vyvinutý na základe pozorovaných zmien v správaní používateľov ako rozšírenie existujúcich ponúk aplikácií Oracle, nie ako náhrada existujúcich riešení. Niektoré moduly Fusion môžu dopĺňať riešenia ako PeopleSoft, JD-Edwards a E-Business Suite.

Výhody

 • Najlepšia architektúra vo svojej triede/medzi komplexnými HR riešeniami (umožňuje zákazníkom vytvárať, spravovať a aktualizovať ich obchodné a zamestnanecké modely a súvisiace procesy bez výrazných úprav).
 • Umožňuje zákazníkom konfigurovať a rozširovať dátový model a prispôsobovať rozhranie pomocou používateľsky prívetivých nástrojov a bez potreby vývoja IT.
 • Jednoduché a rýchle nastavenie a migrácia údajov z existujúcich zdrojov.
 • Moduly Fusion sú kompatibilné s inými systémami HCM (napr. modul Fusion Talent Management môže existovať integrovaný so systémom PS HRMS).
 • Licencovanie on-premise alebo ako služba (v cloude), prípadne kombinácia oboch možností.
  Zosúladenie HR procesov s obchodnými procesmi.

Moduly

Ľudské zdroje

 • Galéria portrétov zamestnancov, centralizované prostredie uložených osobných údajov.
 • Prehľad predchádzajúcich skúseností, stanovenie cieľov, kariérny a kvalifikačný rozvoj, sledovanie potenciálu.
 • Náhľad na tímy, individuálne skúsenosti, pracovnú históriu a výkonnosť.
 • Umožňuje vstup do pracovného prostredia, vyhľadávanie mentora alebo zdroja.
 • Možnosť porovnávania zamestnancov a pozícií.

Mzdy a benefity

 • Zvýšte produktivitu vďaka jednoduchému používaniu a prístupu k relevantným informáciám.
  Skrátenie cyklov mzdových procesov.
 • Zníženie počtu chýb, zníženie rizika nezrovnalostí.
 • Poskytuje analýzy, správy, proaktívne informácie.
 • Riadený priebeh procesov.
 • Informačné panely poskytujúce optimálne výsledky.

Compensation management

 • Umožňuje monitorovanie programu benefitov, poskytuje aktuálne analýzy v reálnom čase.
 • Rýchle nastavenie benefitov.
 • Jednoduché pochopenie poskytovaných benefitov, ich hodnoty a nákladov.

Compensation management

 • Umožňuje nastavenie cieľov v súlade s podnikovou stratégiou.
 • Jednoduché pridávanie sledovaných cieľov.
 • Sledovanie výkonnosti a sledovanie procesu dosahovania cieľov.
 • Proces komunikácie s príslušnými osobami.

Workforce prediction

 • Poskytuje rôzne pohľady na problémy a uľahčuje prijímanie správnych rozhodnutí.
 • Dokáže identifikovať a predpovedať riziko nedostatku pracovnej sily na základe podnikovej analýzy, čím znižuje riziko nevyváženého výkonu.
 • Umožňuje vytvárať scenáre „čo ak“ a porovnávať ich so skutočnou situáciou.
 • Zabezpečuje konzistentnosť prostredníctvom jednotných metrík a správ.
 • Poskytuje jednoduchší prístup k údajom prostredníctvom ovládacích panelov.

Workforce lifecycle management 

 • Prispôsobuje sa zmenám v reálnom čase.
 • Optimalizuje a organizuje procesy pracovnej sily na základe rolí, čím znižuje náklady a zvyšuje efektivitu.
 • Umožňuje vytvárať a spravovať procesy bez potreby zapojenia oddelenia IT.

Network at work

 • Interná sociálna sieť pre zamestnancov.
 • Podporuje zdieľanie skúseností, osvedčených postupov.
 • Podporuje spoluprácu a rýchlejšiu koordináciu práce.
 • Poskytuje manažérom prehľad o pracovnom zaťažení zamestnancov.
 • Poskytuje manažérom prehľad o potenciáli pracovnej sily.

Talent management

 • Hlbší prehľad o talentoch v organizácii, identifikácia kľúčových talentov.
 • Zapojenie vedúcich pracovníkov pomocou interaktívnej vizualizácie talentov obsahujúcej relevantné údaje.
 • Zefektívnenie hodnotenia talentov pomocou rozsiahlych možností nastavenia modulov a podpory po skončení pohovoru.
 • Na základe aktuálnych stavových správ umožňuje posúdiť riziká, príležitosti a pokrok.

Možnosti nasadenia

 • On-premise (na vašej infraštruktúre).
 • Privátny cloud (aplikácia je prevádzkovaná alebo poskytovaná len pre organizáciu, a to buď samotnou organizáciou, alebo treťou stranou).
 • Verejný cloud (aplikácia sa poskytuje a ponúka širokej verejnosti).
 • Hybridný model (prepojenie súkromného a verejného cloudu prostredníctvom štandardizačných technológií, navonok pôsobí ako jeden cloud).

Oracle Fusion HCM je vhodný pre spoločnosti vo všetkých odvetviach od finančného sektora, médií, vzdelávania a výskumu až po technologické a obchodné spoločnosti.

Vaša kontaktná osoba

Tomáš Janeček

Managing Partner RSM Technology CZ
Zobraziť detail